Mega-analys av hjärnstruktur vid social ångest

Social ångest, eller social fobi, är en av de vanliga ångestsjukdomarna. Mellan 6 % och 13 % beräknas någon gång under livet drabbas. Resultaten från tidigare forskning på strukturella förändringar kopplade till social ångest har varit inkonsekventa både när det gäller riktningen hos förändringar av grå substans i olika hjärnområden och när det gäller kopplingarna … Läs mer

iSTRESS: Internetbaserad stresshantering för chefer

Stress i arbetet är ett stort problem för många. Inte minst chefer upplever ofta att arbetet är intensivt och ställer höga krav, något som kan leda till kronisk stress och sömnsvårigheter. Stressen får inte bara konsekvenser för cheferna själva, utan kan även leda till negativa hälsoeffekter hos deras anställda. Under de senaste 40 åren har … Läs mer

Studie på Studenthälsan visar hur man bäst behandlar prokrastinerare

Prokrastinering, att avsiktligt skjuta upp sådant man behöver göra, är ett vanligt problem. Detta gäller inte minst bland universitetsstudenter: åtminstone 50 % upplever betydande problem med att slutföra uppgifter. Detta kan givetvis påverka studieresultaten negativt och det kan även leda till stress, oro, ångest och skam. KBT tros kunna hjälpa vid problem med prokrastinering, men … Läs mer

Pilotstudie: Effekter av parterapi vid problemspelande

Problemspelande är ett folkhälsoproblem som berör drygt 2 % av befolkningen i Sverige. Spelandet leder till allvarliga konsekvenser för den som spelar, som psykiskt lidande, ekonomiska problem, suicidalitet samt ytterligare missbruk (alkohol eller droger) och problem med den fysiska hälsan. Problemspelandet kan dessutom få allvarliga konsekvenser för närstående till spelarna. Så många som 18 % av Sveriges … Läs mer

Kvantitativ studie av ACT i slutenvården – genomförbarhet och effekter

Den psykiatriska slutenvården är en komplex miljö där patienterna ofta har stora behov och allvarliga symtom som hallucinationer, vanföreställningar och suicidalitet. Samtidigt har personalen en stor administrativ arbetsbörda, och studier visar att de endast lägger ca 50 % av arbetstiden på direktkontakt med patienterna. En ännu mindre andel av den tiden ägnas åt behandlande arbete. … Läs mer

Ytterligare stöd för IKBT vid paniksyndrom

Paniksyndrom är en diagnos som orsakar såväl stort lidande som höga kostnader för samhället. Vid paniksyndrom drabbas man av attacker av plötslig och oerhört stark rädsla – panikattacker – och oro för dessa attacker, ett slags rädsla för rädslan. KBT-behandling har visat sig fungera bra vid paniksyndrom, men tyvärr är behandlingen inte så tillgänglig för … Läs mer

Två nya studier om att övervinna sin perfektionism

Perfektionism kan beskrivas som tendensen att sätta upp extremt höga krav på sig själv och ibland även andra. Detta kan vara något som fungerar bra för individen och motiverar till prestation, men det riskerar för vissa att bli problematiskt – när de höga kraven istället leder till oro, undvikanden, prokrastinering och självkritik. Perfektionism kan även … Läs mer

God effekt av internetbehandling av yrsel hos äldre i ny studie

Yrsel är ett vanligt problem, framför allt hos äldre. Det är dessutom kopplat till ökad risk för fallolyckor, oro för att falla samt ångest och depression. Utan behandling riskerar problemen att bli långvariga eller kroniska. Samtidigt har medicinsk eller kirurgisk behandling begränsad effekt. Däremot finns det evidens för att vestibulära rehabiliteringsövningar är effektiva för en … Läs mer

Gruppterapi med multimediastöd vid depression ger lovande resultat

”Blended therapy”, blandad terapi, är en form av behandlingsupplägg som utforskats allt mer på senare tid. Det som menas med ”blandad” är att behandlingen blandar klassisk psykoterapi där terapeut och patient möts ansikte mot ansikte med behandlingsinslag via dator (eller exempelvis smartphone). Forskningsresultaten är lovande – man har exempelvis sett god behandlingseffekt och patienttillfredsställelse och … Läs mer

Kvalitativ studie av ACT i slutenvården – upplevd nytta och hindrade faktorer

Det finns idag flera utmaningar för att kunna erbjuda patienter inom psykiatrisk slutenvård psykologisk behandling. Det är till exempel vanligt att patienterna har flera samtidiga diagnoser eller att diagnos ännu inte är satt. Samtidigt pekar tidigare forskning på att denna grupp skulle kunna ha stor nytta av psykologisk behandling utöver den läkemedelsbehandling som vanligen erbjuds. … Läs mer