Fem till femton formuläret

Beskrivning #

För scanning och diagnostik av ADHD och närliggande symptom/diagnoser (autismspektrum). Formuläret är primärtutvecklat för att kunna fånga upp de vardagsnära fenomen som är viktiga diagnostiska kriterier vid bedömning av ett barn med beteendeproblem eller utvecklingsavvikelser.

Formuläret avser beskriva föräldrars uppfattning om sitt barns styrkor och svårigheter inom en rad utvecklingsområden. Det kan inte ensamt användas för diagnostiskt ställningstagande. Användande av formuläret förutsätter kunskap om normal och avvikande utveckling hos barn samt grundläggande kunskap om psykometri. Användande, administration och tolkning av resultat framgår av manual.

Behörighet #

Finns inga direkta krav på utbildning men författarna skriver att 5-15 formuläret är ett kliniskt instrument som förutsätter kunskap om barns normala utveckling och om avvikelser i denna liksom om emotionella svårigheter och beteendeproblem hos barn.

Antal items #

181

Administrationstid #

Cirka 45 minuter

Instruktion #

Till föräldrar: Detta formulär avser att på ett detaljerat sätt kartlägga färdigheter och beteendemönster hos barn och unga i åldern 5 till 17 år. Barn och unga är olika Det innebär att deras färdigheter inom olika områden, liksom hur de handlar och beter sig i vardagen, varierar mycket. Barn fungerar förstås också olika i olika åldrar.

Formuläret innehåller en rad påståenden följt av svarsmöjligheterna: Stämmer inte, Stämmer ibland/i viss mån, Stämmer bra. Markera med ett kryss i vilken grad du anser påståendet stämmer med hur ditt barn i vanligtvis fungerar. När du besvarar formuläret tänk över hur du uppfattar att ditt barn fungerar i jämförelse med jämnåriga. Det ska vara den aktuella bilden, dvs hur det varit under de senaste 6 månaderna. För att få en så fullständig bild som möjligt är det viktigt att du besvarar hela formuläret.

Du kommer också att få några frågor om huruvida barnets sätt att fungera skapar problem i vardagen. Ge en samlad värdering som utgår från belastningen för barnet självt, för familjen, i skolan och på fritiden. På dessa frågor ges fyra svarsmöjligheter: Nej, Lite, Ganska mycket, Väldigt mycket.

Respondentålder #

5-15 år

Test-retest reliabilitet #

r= 0.74 (Minne) (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

r= 0.91 (Exekutiva funktioner) (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

För de 22 subdomänerna varierade korrelationerna mellan 0.55 och 0.89 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Cronbachs alfa #

α = 0.78-0.96 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Svenska normer #

B arn i åldern 6 till 15år (N=854). (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Svenska rättigheter #

Copyright ©: (2004): Björn Kadesjö, Göteborg, Lars-Olof Janols, Uppsala, Marit Korkman, Helsingfors, Katarina Mickelsson, Helsingfors, Gerd Strand, Oslo, Anegen Trillingsgaard, Århus, Christopher Gillberg, Göteborg.
The Copyright is protected under the Swedish Copyright Act – the Swedish law Act on Copyright in Literary and Artistic Works (1960:729).

Referens #

  • Bohlin, G., & Janols, L. O. (2004). Behavioural problems and psychiatric symptoms in 5–13 year-old Swedish children—a comparison of parent ratings on the FTF (five to fifteen) with the ratings on CBCL (child behavior checklist). European child & adolescent psychiatry, 13(3), iii14-iii22.
  • Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.
  • Kadesjö B, Janols L-O, Korkman M, Mickelsson K, Strand G, Trillingsgaard A, et al. The FTF (Five to Fifteen): the development of a parent questionnaire for the assessment of ADHD and comorbid conditions. European child & adolescent psychiatry. 2004;13(3):iii3-iii13.
  • Korkman, M., Jaakkola, M., Ahlroth, A., Pesonen, A. E., & Turunen, M. M. (2004). Screening of developmental disorders in five-year-olds using the FTF (Five to Fifteen) questionnaire: a validation study. European Child & Adolescent Psychiatry, 13(3), iii31-iii38.
  • Lambek R, Trillingsgaard A. Elaboration, validation and standardization of the five to fifteen (FTF) questionnaire in a Danish population sample. Research in developmental disabilities. 2015;38:161-70.

Webblänk #