Adolescent Dissociative Experiencing Scale

Beskrivning #

Screeningformulär som används för att fånga dissociativa symtom. Visat god användbarhet för screening av dissociativa fenomen hos svenska ungdomar och värdefullt som ett screeninginstrument för en klinisk grupp av sexuellt utsatta svenska ungdomar. Poängnivåerna i normalgruppen ligger lägre i svenska undersökningar än vad som rapporterats från andra länder, se Nilsson m.fl. (2006).

Behörighet #

Inga formella krav.

Svarsalternativ #

30 frågor

Scoring (poängsättning) #

Svaren anges mellan 1 och 10.

Respondentålder #

12-20 år

Test-retest reliabilitet #

r= 0.71 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Cronbachs alfa #

a= 0.95 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Svenska normer #

Svenska normer finns i Nilsson m.fl. (2006).

Svenska rättigheter #

Översatt med tillstånd från författarna. Ingen copyright.

Den svenska versionen kommer att finnas tillgänglig för anställda inom BUP-divisionen.

Utländska rättigheter #

Eva Bernstein Carlsson, Judith Armstrong, Frank Putnam, D. Z. Libero och S. R. SmithBeskrivning av

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Nilsson, D., & Svedin, C-G. (2006). Dissociation among Swedish adolescents and the connection to trauma. An evaluation of the Swedish version of Adolescent Dissociative Experience Scale. The Journal of Nervous and mental Diseases, 194, 684–689.