Anxiety Attitude and Belief Scale

Table of Contents

Beskrivning #

AABS är en ny utveckla, 36 frågors självskattningsinstrument som syftar till att mäta attityder och föreställningar (beliefs) genom att indexera en psykologisk sårbarhet för ångeststörningar (Brown, Craske, Tata, Rassovsky, & Tsao, 2000. Faktoranalysen visade tre faktorer: avvaktande-undvikande, katastroftänkande, och fantasifullhet. Skalornas frågor samt de psykometriska egenskaperna (inklusive evidens för prediktiv validitet specifik för ångest kontra depression) presenterade i original artikeln.