Adolescent/Adult Sensory Profile

Beskrivning #

Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP) är ett självskattningsinstrument för bedömning av sensorisk bearbetning och avsett för ungdomar och vuxna i åldern 11 år upp till 65+ år. AASP tillhandahåller information som är viktig för att förstå en persons mönster av sensorisk bearbetning, vilka sinnesupplevelser han eller hon undviker, är särskilt känslig för eller tvärtom söker sig till. Självskattningsformuläret innehåller 60 påståenden som personen besvarar genom att gradera (på en 5-gradig skala) hur han eller hon vanligtvis upplever olika situationer som berör syn, hörsel, smak, lukt, rörelse och beröring. Resultaten kategoriseras därefter in i fyra kvadranter som beskriver olika sätt att ta emot och reagera/agera på sensorisk information.

Antal items #

60

Delskalor #

Nedsatt Registrering (Q1)
Söker sinnesintryck (Q2)
Sensorisk känslighet (Q3)
Undviker sinnesintryck (Q4)

Se även http://www.pearsonassessment.se/media/productfile/b/e/beskrivning.pdf

Scoring (poängsättning) #

Handscoring

Administrationstid #

Cirka 15 minuter

Respondentålder #

11-65+ år

Svenska normer #

Den svenska versionen av självskattningen har anpassats till svenska förhållanden både språkligt och kulturellt. 500 personer i åldern 11 år upp till 65+ år har besvarat självskattningen och resultaten ligger till grund för de framtagna cut-off-värdena.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Webblänk #