Adaptive Behavior Assessment System

Beskrivning #

Test för att bedöma adaptiva färdigheter hos barn och ungdomar. Adaptiva färdigheter kan beskrivas som den repertoar av begreppsmässiga, sociala och praktiska färdigheter som människor lär sig för att kunna fungera i vardagen.

En bedömning av hur utvecklade dessa förmågor är ger ett värdefullt tillskott av information i utredningarav mental retardation samt andra barnpsykiatriska utredningar.

De olika skalorna utgörs av:

Kommunikation (tal och skrift samt att kommunicera icke-verbalt)

Samhällsdelaktighet(färdigheter som gör att man kan nyttja och ta del av samhällsinformation)

Kunskapstillämpning (inlärda färdighetersom behövs i vardagen)

Hem-/skolbeteende (att vårda hem- och skolmiljö och ta hand om sina tillhörigheter)

Hälsaoch säkerhet (att värna om sin hälsa och inte utsätta sig för risker)

Fritid (förmåga att skaffa sig en meningsfullfritid)

Självomsorg (att sköta sin hygien och klä på sig)

Självstyrning (förmåga till självständighet, ansvar ochsjälvkontroll)

Relationsförmåga (färdigheter som behövs för att kunna förstå/samspela med andra)

De 9 skalorna sammanfattas till tre färdigheter: ”Kognitiva färdigheter”, ”Sociala färdigheter” och ”Praktiskafärdigheter”. Därtill finns ett övergripande mått gällande ”Generell adaptiv färdighet”.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

15-20 minuter

Respondentålder #

5-21 år

Svenska rättigheter #

www.pearsonassessment.se

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.