Anxiety control questionnaire

Beskrivning #

ACQ består av 30 frågor. En sexgradig likertskala används för att bedöma graden av upplevd kontroll över emotionella reaktioner och externa hot.

Antal items #

30 frågor.

Svarsalternativ #

6 svarsalternativ från 1. stämmer inte alls till 6. stämmer helt. Höga poäng antyder höga nivåer av upplevd kontroll.

Delskalor #

Två delskalor. Händelser, som består av 16 frågor och reaktioner som består av 14 frågor.

Scoring (poängsättning) #

Frågorna 2, 3, 5-9, 14-16, 18, 20, 23-26, 28 och 30 är omvänt poängsatta. Total poäng beräknas genom att addera alla svar. Delskalan reaktioner består av frågorna 3, 4, 6, 9-11, 13, 17, 18, 21, 22, 26-28; resterande frågor ingår i delskalan händelser.

Administrationstid #

5 – 10 minuter.

Test-retest reliabilitet #

r = 0.88 (en vecka), r = 0.82 (en månad)

Cronbachs alfa #

α = 0.80 – 0.87 (klinisk sample), α = 0.82 – 0.89 (student sample)

Utländska normer #

medelvärde för klinisk sample 73.8 (SD = 21.2), medelvärde för student sample 96.1 (SD = 18.9)

Referens #

Rapee, R.M., Craske, M. G., Brown, T. A., & Barlow, D.H (1996). Measuremement of perceived control over anxiety-related events. behavior therapy, 27, 279-293.