Alarm Distress Baby Scale

Beskrivning #

Skattningsskala för bedömning av socialt beteende/kontakförmåga hos små och späda barn, med särskilt fokus på undandragande.Barnets sociala beteende och kommunikation skattas under en tids observation, till exempel under en testsituationeller en rutinundersökning som innehåller en tids social interaktion med barnet. Undersökaren observerar spädbarnets spontana beteenden, responser på stimuli (leenden, röster, gester, beröringar etc.) samt hur beteendet utvecklasunder observationstiden. Det som bedöms vara mest signifikant under undersökningsperioden för åtta typer avbeteenden poängsätts med 0-5 poäng på en Likertskala. Skalan har tydligt operationaliserade skalsteg. Hög poängindikerar ett icke optimalt socialt beteende.

Behörighet #

Inga formella krav. Utbildning rekommenderas.

ADBB kan till exempel användas av sjuksköterskor, psykologer eller läkare efter en kort utbildning, somscreeningsinstrument för att bedöma risk för störning i utvecklingen.

Antal items #

8 skattningar

Administrationstid #

Kräver en tids observation av barnet och sedan några minuter för att fylla i skalan.

Respondentålder #

0.2 till 2 åriga barn

Test-retest reliabilitet #

r= 0.90 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Cronbachs alfa #

a= 0.83 0.79 och 0.80 på delskalorna (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering. (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Utländska rättigheter #

Antoine Guedeney www.adbb.netInte förlagslagd. Instrumentet finns beskrivet i Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010. Skalan och en manual kan beställas via e-post utan kostnad från www.adbb.net mot att man ger författaren tillgångtill data från eventuell forskning där skalan används. För utbildning i skalan kan man via hemsidan kontakta författaren eller andra licensierade utbildare, exempelvis Kaija Puura i Finland.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.