ADHD-Enkät enligt Russel A Barkley – Anhörigenkät

Beskrivning #

Skattningsskala avsedd för anhöriga till personer med misstänkt ADHD. I formuläret ingår även screening för Uppförandestörning och Trotssyndrom i barndomen. Utöver anhörigenkäten finns även en självskattningsskalan avsedd för patienten samt ett intervjuformulär.

Antal items #

Totalt 77 påståenden/frågor att ta ställning till.

Svarsalternativ #

62 items för symtom på ADHD- och Trotssyndroms vilka skattas mellan 0-3, där
0 = Aldrig eller sällan.
1 = Ibland.
2 = Ofta.
3 = Mycket ofta.

15 items för Uppförandestörning vilka kan besvaras med ”Ja” eller ”Nej”.

Delskalor #

För vuxen ålder delaskalorna Ouppmärksamhet och Hyperaktivitet/Impulsivitet (vilka läggs samman till ADHD totalt). För barndomssymtom delaskalorna Ouppmärksamhet och Hyperaktivitet/Impulsivitet (vilka läggs samman till ADHD totalt), Trotssyndrom samt Uppförandestörning.

Scoring (poängsättning) #

För Ouppmärksamhet, Hyperaktivitet/Impulsivitet, ADHD totalt och Trotssyndrom i vuxen ålder samt barndom beräknas den totala poängen för respektive skala. För Uppförandestörning beräknas antal Ja-svar.

Diagnos #

ADHD (uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet), Trotssyndrom, Uppförandestörning.

Administrationstid #

Ca 15-30 min.

Instruktion #

För de delar som skattar ADHD-symtom i vuxen ålder uppmanas respondenten ringa in den siffra som bäst beskriver den anhöriges (alltså patientens) beteendet de senaste 6 månaderna. För de delar som skattar ADHD-symtom samt symtom på Trotssyndrom i barndom uppmanas respondenten ringa in den siffra som bäst beskriver den anhöriges beteende mellan 5 och 12 års ålder. Respondenten uppmanas även skatta i vilken grad den anhöriges sätt att fungera inom olika områden i livet påverkas och påverkades av ADHD-symtomen. För den del som screenar för Uppförandestörning ombeds respondenten svara ja eller nej på ett antal påstående beträffande beteende mellan 5 och 18 års ålder. Ungefärlig ålder då ADHD-symtomen i vuxen ålder förts uppträdde samt ålder då barndomssymtom för Trotssyndrom samt Uppförandestörning först uppträdde ska också anges av respondenten.

Respondentålder #

Formuläret är avsett för anhöriga till vuxna med misstanke om ADHD.

Svenska normer #

Ingen normering finns för anhörigskattningen. Diagnosmisstanke om 6 eller fler kriterier för Ouppmärksamhet och/eller Hyperaktivitet/impulsivitet i vuxen ålder eller barndom är uppfyllda. För Trotssyndrom i barndomen ger 4 eller fler kriterier diagnosmisstanke, för Uppförandestörning i barndomen gäller 3 eller fler kriterier.

Svenska rättigheter #

Svensk översättning av formulär av Peter Söderstrand, Neuropsykiatriska utredningsenheten, Borås. Formulär och normering är hämtade ur ”Attention-Deficit Hyperactivity Disorder- A Clinical Workbook” av Russel A. Barkley och Kevin R. Murphy.
Västra Götalandsregionen har ett avtal för fri användning och kopiering av det översatta materialet inom VGR:s vuxenpsykiatriska kliniker från februari 2010 och 5 år framåt. Övriga användare kan kontakta permissions@guilford.com.

Utländska rättigheter #

Copyright holder Guilford Publications, Inc, Spring Street, New York, NY 10012.
Copyright 1998 by The Guilford Press.

Informationens bäst-före-datum #

2018-12-20