ADHD-Enkät enligt Russel A Barkley Självbedömningsformulär

Beskrivning #

Självskattningsskala för ADHD. I formuläret ingår även screening för Uppförandestörning i barndomen samt Trotssyndrom i barndom och vuxen ålder. Till självskattningsskalan finns även en anhörigenkät samt ett intervjuformulär.

Antal items #

Totalt 85 påståenden/frågor att ta ställning till.

Svarsalternativ #

70 items för symtom på ADHD- och Trotssyndroms vilka skattas mellan 0-3, där
0 = Aldrig eller sällan.
1 = Ibland.
2 = Ofta.
3 = Mycket ofta.

15 items för Uppförandestörning vilka kan besvaras med ”Ja” eller ”Nej”.

Delskalor #

För vuxen ålder delaskalorna Ouppmärksamhet och Hyperaktivitet/Impulsivitet (vilka läggs samman till ADHD totalt) samt Trotssyndrom. För barndomssymtom delaskalorna Ouppmärksamhet och Hyperaktivitet/Impulsivitet (vilka läggs samman till ADHD totalt), Trotssyndrom samt Uppförandestörning.

Scoring (poängsättning) #

För Ouppmärksamhet, Hyperaktivitet/Impulsivitet, ADHD totalt och Trotssyndrom i vuxen ålder samt barndom beräknas den totala poängen för respektive skala. För Uppförandestörning beräknas antal Ja-svar.

Diagnos #

ADHD (uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet), Trotssyndrom, Uppförandestörning.

Administrationstid #

Ca 15-30 min.

Instruktion #

För de delar som skattar ADHD-symtom samt symtom på Trotssyndrom i vuxen ålder uppmanas respondenten ringa in den siffra som bäst beskriver det egna beteendet de senaste 6 månaderna. För de delar som skattar ADHD-symtom samt symtom på Trotssyndrom i barndom uppmanas respondenten ringa in den siffra som bäst beskriver det egna beteendet mellan 5 och 12 års ålder. Respondenten uppmanas även skatta i vilken grad olika områden i livet påverkas och påverkades av ADHD-symtomen. För den del som screenar för Uppförandestörning ombeds respondenten svara ja eller nej på ett antal påstående beträffande beteende mellan 5 och 18 års ålder. Ungefärlig ålder då ADHD-symtomen i vuxen ålder förts uppträdde samt ålder då barndomssymtom för Trotssyndrom samt Uppförandestörning först uppträdde ska också anges av respondenten.

Respondentålder #

Formuläret är avsett för vuxna.

Svenska normer #

För ADHD och Trotssyndrom i vuxen ålder finns normering med cut-off värden för sannolik diagnosmisstanke för åldersgrupperna 17-29 år, 30-49 år respektive 50 år och uppåt. För ADHD och Trotssyndrom i barndomen finns normering med cut-off värden för sannolik diagnosmisstanke för kvinnor respektive män i åldersgrupperna 17-29 år, 30-49 år samt 50 år och uppåt. För Uppförandestörning i barndomen finns ingen normering, 3 poäng eller mer ger diagnosutfall.

Svenska rättigheter #

Svensk översättning av formulär av Peter Söderstrand, Neuropsykiatriska utredningsenheten, Borås. Formulär och normering är hämtade ur ”Attention-Deficit Hyperactivity Disorder- A Clinical Workbook” av Russel A. Barkley och Kevin R. Murphy.

Västra Götalandsregionen har ett avtal för fri användning och kopiering av det översatta materialet inom VGR:s vuxenpsykiatriska kliniker från februari 2010 och 5 år framåt. Övriga användare kan kontakta permissions@guilford.com.

Utländska rättigheter #

Copyright holder Guilford Publications, Inc, Spring Street, New York, NY 10012.
Copyright 1998 by The Guilford Press.

Informationens bäst-före-datum #

2016-12-20