Autism Diagnostic Interview – Revised

Beskrivning #

ADI är en halvstrukturerad diagnostisk intervju för att fastställa beteenden relaterade till autismspektrumstörninga roch är baserat på DSM-IV och ICD-10 kriterier för autism och genomgripande störning i utvecklingen. Man tittar särskilt på 3 områden: Kvalitén på ömsesidig social interaktion (användandet av en annans kropp,inadekvata/otillbörliga ansiktsuttryck, emotionellt delande, erbjuda och söka tröst, socialt leende, och interagera medandra barn), Kommunikation och språk (försenat språk eller total avsaknad av språk som ej är kompenserat med gester, stereotypa yttranden, social användning av språk) samt begränsade och stereotypa intressen och beteenden (avvikande sysselsättningar, hand- och fingermotorik, ovanliga intressen gällande sinnesorganen). Den fjärde sektionen med frågor handlar om generellt beteende inkluderande minnesförmåga, motorik och överaktivitet. Alla frågor syftar på nutid utom några områden som bara inträffar i särskilda åldrar.

Behörighet #

Leg. psykolog, leg. läkare eller certifiering på testet. Utbildning i testet, åtminstone i DVD-versionen, anbefalles.Författarna understryker vikten av klinisk erfarenhet av individer med autism eller andra funktionshinder. Om ADI skaanvändas för forskningsändamål krävs en 2½ dags utbildning i forskningsträning för att få kunskap om ADI.

Antal items #

93

Administrationstid #

Tar 90-180 minuter.

Respondentålder #

18 månader gamla barn – vuxna

Svenska rättigheter #

Dansk Psykologisk Forlag: www.dpf.dk

Utländska rättigheter #

Western Psychological Services: www.wpspublish.com

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.