Anxiety Disorders Interview Schedule for Children

Beskrivning #

Strukturerad intervjuskala för ångeststörningar enligt DSM-IV:s kriterier och differentialdiagnostik mellan olikaångestsyndrom och andra tillstånd som har hög samsjuklighet med ångeststörningar.

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

Uppgift saknas

Administrationstid #

Uppgift saknas

Respondentålder #

Barn

Svenska normer #

Finns översatt till svenska men bara tillgänglig för forskning, ej för kliniska ändamål.

Utländska rättigheter #

Oxford University Press: www.oup.com

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.