Autism Diagnostic Observation Schedule

Beskrivning #

ADOS används för diagnostisering av autism och autismspektrumstörningar för barn och vuxna med eller utan talat språk. ADOS är en halvstrukturerad, standardiserad observation av kommunikation, social interaktion, lek och kreativ användning av olika material. ADOS består av fyra moduler och varje testperson bedöms utifrån en modul, beroende på hens expressiva språknivå och kronologiska ålder.

Behörighet #

Leg. psykolog, leg. läkare, leg. logoped eller leg. arbetsterapeut

Instruktion #

Det finns 4 moduler:

Riktlinjer i manualen ger vägledning vid val av modul.

Modul 1 vänder sig till barn, som intedagligen kommunicerar med tal

Modul 2 vänder sig till barn med ett kommunikativt tal bestående av enkla fraser

Modul 3 vänder sig till barn med flytande tal med sammansatt meningsbyggnad

Modul 4 vänder sig till unga ochvuxna med flytande tal med sammansatt meningsbyggnad.

Respondentålder #

Barn och vuxna

Svenska rättigheter #

Psykologiförlaget: www.hogrefe.se

Utländska rättigheter #

Western Psychological Services: www.wpspublish.com,

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.