Alejandro Muñoz Depression Inventory

Beskrivning #

AMDI-5 är en skala för att mäta depressiva tillstånd. Frågorna täcker de vanligaste förekommande symptomen i ett depressivt tillstånd och söker ge en nyanserad bild av varje symptom utifrån dess frekvens.

Behörighet #

Får användas fritt av KBT-utbildad personal.

Antal items #

33

Svarsalternativ #

0 = Nej, aldrig eller mycket sällan
1 = Ja, ibland
2 = Ja, ganska ofta
3 = Ja, ofta
4 = Ja, alltid eller mycket ofta

Administrationstid #

10-12 minuter.

Instruktion #

Dessa frågor rör olika symptom som kan uppstå när man mår dåligt. Först ska du läsa igenom frågan och sedan svara Nej eller Ja. Om du svarar Ja, ska du specificera hur pass ofta dessa symptom förekommer. Du kan välja mellan fyra alternativ: ibland – ganska ofta – ofta – alltid/nästan alltid. Tänk efter hur du har känt dig under
1 den senaste veckan inklusive i dag
2 den senaste månaden
3 de senaste sex månaderna

Respondentålder #

Myndig.

Cronbachs alfa #

α = 0,95

Svenska normer #

Icke-klinisk population (N=44)
Medel = 12,5
SD = 9,3

Icke-klinisk population (Riskgrupp, N=6)
Medel = 31,0
SD = 16,4

Klinisk population (Psykiatri, N=24)
Medel = 47,9
SD = 19,5

Svenska rättigheter #

Alejandro Muñoz Retamal

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Alejandro Muñoz Retamal