Acute Stress Checklist for children

Beskrivning #

Bedömning av akut traumatisk stress under den första månaden efter en potentiellt traumatiserande händelse. Utgår från kriterierna för akut stressyndrom enligt DSM-IV. Självskattningsformulär med 29 frågor. De flesta besvaras på en Likertskala med Aldrig/Inte alls, Ibland/Något och Ofta/Mycket. Resultatet ger både en indikation på om kriterierna för diagnosen är uppfyllda eller ej och en poäng som indikerar allvarlighetsgrad hos symtomen.

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

29 frågor

Svarsalternativ #

Likertskala: Aldrig/Inte alls, Ibland/Något och Ofta/Mycket.

Administrationstid #

Cirka 5 minuter

Instruktion #

För barn under 10 år rekommenderas att frågorna läses högt.

Respondentålder #

8-17 år

Test-retest reliabilitet #

r= 0.76 -0.83 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Cronbachs alfa #

a= 0.85 – 0.86 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Svenska normer #

Inga svenska normer. Svensk validering pågår. Det finns ingen manual, utvärdering av testet beskrivs i Kassam-Adams (2006).

Svenska rättigheter #

Den svenska versionen kommer att finnas för anställda inom BUP-divisionen.

Utländska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Ingen copyright, fritt att använda. Nancy Kassam-Adams, Children’s Hospital of Philadelphia nlkaphd@mail.med.upenn.edu.

Det amerikanska formuläret är tillgängligt för medlemmar i ISTSS på www.istss.org.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Kassam-Adams, N. (2006). The Acute Stress Checklist for Children (ASC-Kids): Development of a self-report measure. Journal of Traumatic Stress, 19(1), 129–139.