Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist / Vuxen-ADHD Självrapportskala (ASRS-v1.1) – Symtom-checklista

Beskrivning #

Adult ADHD Self-Report Scales (ASRS) utgörs av två skalor, Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist respektive Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Screener. ASRS-v1.1 Symptoms Checklist består av 18 frågor som motsvarar de 18 symtomkriterier för ADHD som återfinns i DSM-IV-TR. Av dessa 18 frågor har 6 identifierats som mest prediktiva avseende ADHD-symtom. Dessa 6 frågor utgör A-delen av ASRS-v1.1 Symptoms Checklist samt är grunden för ASRS v1.1 Screener. B-delen av ASRS-v1.1 Symptoms Checklist utgörs av resterande 12 frågor.

Från formuläret
“Symtom-checklistan är ett instrument som består av de arton kriterierna enligt DSM-IVTR. Sex av de arton frågorna har visat sig vara de som är mest prediktiva av ADHD-symtom. Dessa sex frågor utgör grunden för ASRS Screener v1.1 och utgör även del A av Symtom-checklistan. Del B av Symtom-checklistan innehåller de återstående tolv frågorna.”

Antal items #

18

 

Svarsalternativ #

Fem svarsalternativ per fråga: Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Mycket ofta

 

Scoring (poängsättning) #

I korthet
Ordinarie poängsättning
“Lägg ihop antalet kryss som hamnar inom det mörkt skuggade området i A-delen. Om fyra eller fler kryss är markerade i de mörkt skuggade rutorna
inom del A uppvisar patienten symtom som i hög grad överensstämmer med ADHD hos vuxna och motiverar vidare utredning.”

“Symtomfrekvensen som markerats i del B ger ytterligare tecken och kan fungera som en vägvisning vad det gäller patientens symtom. Notera särskilt de kryss som hamnar inom det skuggade området. […]Inget totalvärde eller diagnostisk sannolikhet används för dessa tolv frågor.”

Alternativ poängsättning enligt Rodriguez et al. (2007)
Poängsätt varje fråga 0-4 och räkna ihop totalpoängen på de 18 frågorna (0-72 poäng).

Ytterligare alternativ poängsättning
Räkna ihop totalpoängen för fråga 1-4 och 7-11 för att få en delskala ouppmärksamhet samt fråga 5-6 och 12-18 för att få en delskala hyperaktivitet/impulsivitet.

I helhet
Symtom
Be patienten fylla i både del A och B av Symtom-checklistan genom att markera med ett kryss i den ruta som bäst motsvarar förekomsten av varje symtom.

Lägg ihop värdena för del A. Om fyra eller fler kryss är markerade i de mörkt skuggade rutorna inom del A uppvisar patienten symtom som i hög grad överensstämmer med ADHD hos vuxna och motiverar vidare utredning.

Symtomfrekvensen som markerats i del B ger ytterligare tecken och kan fungera som en vägvisning vad det gäller patientens symtom. Notera särskilt de kryss som hamnar inom det skuggade området. De frekvensbaserade svarsalternativen uppvisar större känslighet för vissa frågor. Inget totalvärde eller diagnostisk sannolikhet används för dessa tolv frågor. Det har visat sig att de sex frågorna under del A är de som är mest prediktiva för störningen och fungerar bäst som screening instrument.

Funktionsnedsättning
Gå igenom hela Symtom-checklistan med dina patienter och gör en bedömning av graden av funktionsnedsättning förknippad med symtomen.

Beakta arbeta/skola, den sociala omgivningen och familjeförhållanden.

Frekvensen av symtom står ofta i relation till symtomens allvar. Därför kan checklistan vara vägledande i bedömningen av funktionsnedsättningar. Om dina patienter har frekventa symtom kan det var idé att be dem förklara hur dessa problem har påverkat deras förmåga att sköta arbetet, hemmet eller komma överens med andra människor, såsom make/maka/sambo.

Sjukdomshistoria
Gör en bedömning av förekomsten av dessa symtom eller liknande symtom i barndomen. Vuxna med ADHD har inte nödvändigtvis fått diagnosen som barn. För att göra en bedömning av patientens historia, sök efter tecken på tidiga och ihållande problem med uppmärksamhet eller självkontroll. Vissa betydande symtom bör ha funnits i barndomen, men en fullständig sjukdomsbild är inte nödvändig.

 

Tidsintervall #

De senaste 6 månaderna.

 

Instruktion #

“Besvara frågorna nedan genom att skatta dig själv med hjälp av skalan till höger. För varje fråga, sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur du har känt och betett
dig de senaste 6 månaderna. Lämna gärna den ifyllda checklistan till din läkare vid dagens besök så att ni tillsammans kan gå igenom resultatet.”

 

Respondentålder #

Formuläret är avsett för vuxna.

 

Test-retest reliabilitet #

ICC = 0,85 (Yeh et al., 2008)
r = 0,88 (Kim et al., 2013)

 

Cronbachs alfa #

a = 0,88 (Adler et al., 2006)
a = 0,89 (Yeh et al., 2008)
a = 0,89 (Kim et al., 2013)

 

Svenska normer #

Vid mer än 17 poäng på fråga 1-4 och 7-11 eller fråga 5-6 och 12-18 är det sannolikt att personen uppfyller diagnoskriterierna, och vid mer än 24 poäng är det mycket sannolikt (Rodriguez et al., 2007).

 

Svenska rättigheter #

World Health Organization

 

Utländska rättigheter #

World Health Organization

 

Abstract originalartikel #

Background
A self-report screening scale of adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), the World Health Organization (WHO) Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) was developed in conjunction with revision of the WHO Composite International Diagnostic Interview (CIDI). The current report presents data on concordance of the ASRS and of a short-form ASRS screener with blind clinical diagnoses in a community sample.

Method
The ASRS includes 18 questions about frequency of recent DSM-IV Criterion A symptoms of adult ADHD. The ASRS screener consists of six out of these 18 questions that were selected based on stepwise logistic regression to optimize concordance with the clinical classification. ASRS responses were compared to blind clinical ratings of DSM-IV adult ADHD in a sample of 154 respondents who previously participated in the US National Comorbidity Survey Replication (NCS-R), oversampling those who reported childhood ADHD and adult persistence.

Results
Each ASRS symptom measure was significantly related to the comparable clinical symptom rating, but varied substantially in concordance (Cohen’s k in the range 0.16–0.81). Optimal scoring to predict clinical syndrome classifications was to sum unweighted dichotomous responses across all 18 ASRS questions. However, because of the wide variation in symptom-level concordance, the unweighted six-question ASRS screener outperformed the unweighted 18-question ASRS in sensitivity (68.7% v. 56.3%), specificity (99.5% v. 98.3%), total classification accuracy (97.9% v. 96.2%), and k (0.76 v. 0.58).

Conclusions
Clinical calibration in larger samples might show that a weighted version of the 18-question ASRS outperforms the six-question ASRS screener. Until that time, however, the unweighted screener should be preferred to the full ASRS, both in community surveys and in clinical outreach and case-finding initiatives.

 

Referens #

Adler, L. A., Spencer, T., Faraone, S. V., Kessler, R. C., Howes, M. J., Biederman, J., & Secnik, K. (2006). Validity of pilot Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) to rate adult ADHD symptoms. Annals of Clinical Psychiatry, 18(3), 145-148.

Kessler, R. C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., et al. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256.

Kim, J. H., Lee, E. H., & Joung, Y. S. (2013). The WHO Adult ADHD Self-Report Scale: reliability and validity of the Korean version. Psychiatry Investigation, 10(1), 41-46.

Rodriguez, A., Ginsberg, Y., Fernholm, A., Nyberg, L. (2007). ADHD svårt att diagnostisera hos vuxna. Läkartidningen 104(18), 1398-1400.

Yeh, C. B., Gau, S. S. F., Kessler, R. C., & Wu, Y. Y. (2008). Psychometric properties of the Chinese version of the adult ADHD Self‐report Scale. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 17(1), 45-54.

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Leg. psykolog Martin Oscarsson

 

Webblänk #