Brown Attention Deficit Disorder Scales

Beskrivning #

Screeninginstrument för bedömning av ADHD-problematik hos ungdomar och vuxna. Formuläret ämnar att fånga fler aspekter av ADHD utöver uppmärksamhetsstörning. Brown ADD Scales omfattar två självskattningsformulär. Ett används för ungdomar (12–18 år) och ett för vuxna (18 år och uppåt). Fem funktionsområden utforskas:

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning

Självskattningsskalorna har 40 item vardera och administreras i normalfallet i intervjuform, men det är också möjligt att låta ungdomen eller den vuxne själv ta ställning till item. Skalorna kan också ges till annan skattare i syfte att samla ytterligare information om en persons fungerande. Resultatet tolkas i relation till ett framtaget gränsvärde samt som en profil över de olika funktionsområdena.

 

Behörighet #

Leg. psykolog

 

Antal items #

40

 

Svarsalternativ #

Aldrig

En gång i veckan eller mindre

Två gånger i veckan

Nästan dagligen

 

Delskalor #

  1. Organisera, prioritera och komma igång med arbete
  2. Fokusera, upprätthålla och skifta uppmärksamhet
  3. Aktivitetsnivå, energi och bearbetningshastighet
  4. Frustrationstolerans och reglering av känslor
  5. Arbetsminne och återgivning

 

Diagnos #

ADHD

 

Administrationstid #

10-20 minuter

 

Respondentålder #

18 år och äldre (vuxenversion) och 12-18 år (ungdomsversion)

 

Svenska rättigheter #

 

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.