Beck Anxiety Inventory

Beskrivning #

BAI är ett självskattningsformulär som utarbetats i avsikt att mäta ångestsymtom som är minimalt delade med symtom på depression. D v s överlappningen mellan en depressionsskala (t ex BDI) och BAI ska vara så liten som möjligt. Instrumentet är ett av världens mest använda. Formuläret har en god diskriminativ validitet med en överlägsen förmåga att skilja ångest från depression. Formuläret ska mäta såväl fysiologiska som kognitiva symtom. Dock är en kritik som framförts att formuläret, p g a sin strävan att diskriminera ångest från depression, mest utvärderar somatisk ångest (d v s panikliknande symtom), snarare än generella, stressrelaterade ångestsymtom. Sedan 2005 finns en svensk manual.

Behörighet #

Leg. psykolog, leg. läkare, leg. psykoterapeut.

Antal items #

21

Svarsalternativ #

Det cirkulerar flera olika versioner av BAI. Det finns numera en officiell (se nedan) men innan dess användes BAI frekvent och därför finns det två olika definitioner av skalstegen:

Officiell:

0 = Inte alls
1 = Lite (Har inte besvärat mig mycket)
2 = Delvis (Har varit väldigt obehagligt men jag kunde uthärda det)
3 = Mycket (Har knappt stått ut)

”Pirat”:

0 = Aldrig
1 = Ibland
2 = Ofta
3 = Nästan hela tiden

Delskalor #

Inga

Scoring (poängsättning) #

Addera poängen till en summa.

Tidsintervall #

Senaste veckan (inklusive idag)

Administrationstid #

ca 5-10 minuter

Instruktion #

Nedan är en lista på vanliga ångestsymptom. Läs igenom varje påstående noga och bedöm hur ofta du upplevt detta under den senaste veckan (inklusive idag). Gå igenom alla påståenden och ringa in den siffra som bäst motsvarar hur det varit för dig under veckan.

Respondentålder #

17 år och uppåt.

Test-retest reliabilitet #

r = 0.75 (en vecka)

Cronbachs alfa #

α = 0.92

Svenska normer #

Spindelfobiker: M=9.1 (sd=5.3)

Ormfobiker: M=6.8 (sd=3.4)

Svenska rättigheter #

Pearson Assessment (www.pearsonassessment.se)

Svarsformulär (10 st) 350 kronor (exklusive moms), BAI – Digitalt – 10 digitala administreringar och scoringar 295 (exklusive moms).

Manual 595 kronor (exklusive moms).

Utländska normer #

Gränsvärden:
0-7 Minimal ångest
8-15 Mild ångest
16-25 Moderat ångest
26-63 Svår ångest

Kliniska normer
Paniksyndrom med agorafobi: 27.27 (sd=13.11)
Paniksyndrom utan agorafobi: 28.81 (sd=13.46)
Social fobi: 17.77 (sd=11.64)
Tvångssyndrom: 21.96 (sd=12.42)
Generaliserat ångestsyndrom: 18.83 (sd=9.08)

Normala kontroller:
50:e percentilen = 3 poäng
80:e percentilen = 10 poäng

Utländska rättigheter #

www.psychcorp.com Engelsk manual = 32 pund 25 engelska formulär = 38 pund

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: The development of a 21-item self-report inventory for measuring the severity of anxiety in psychiatric populations is described. The initial item pool of 86 items were drawn from three preexisting scales: the Anxiety Checklist, the Physician’s Desk Reference Checklist, and the Situational Anxiety Checklist. A series of analyses was used to reduce the item pool. The resulting Beck Anxiety Inventory (BAI) is a 21-item scale that showed high internal consistency (alpha = .92) and test-retest reliability over 1 week, r(81) = .75. The BAI discriminated anxious diagnostic groups (panic disorder, generalized anxiety disorder, etc.) from nonanxious diagnostic groups (major depression, dysthymic disorder, etc.). In addition, the BAI was moderately correlated with the revised Hamilton Anxiety Rating Scale, r(150) = .51, and was only mildly correlated with the revised Hamilton Depression Rating Scale, r(153) = .25.

Referens #

Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2027-08-10