Beck Depression Inventory

Beskrivning #

BDI är ett av världens mest använda självskattningsinstrument för bedömning av grad av depression samt förändringar i depressionstillstånd såväl i den kliniska vardagen som i forskningssammanhang. Inventoriet består av 21 grupper av symptom och attityder vilka skattas på en fyragradig skala från 0-3 i termer av svårighetsgrad. Bl a mäts symptomen skuldkänsla, pessimism, självförakt, socialt tillbakadragande och självmordstankar. Manualen innehåller svenska data insamlade under åren 1993-96 vid Göteborgs universitet under ledning av bitr. professor Sven Carlsson. År 1996 utkom en ny version av skattningsformuläret med namnet BDI-II. En svensk manual för denna utkom år 2005. Enligt en rapport från SBU (2012) har BDI en godtagbar känslighet (sammanvägd sensitivitet: 90%) men en lägre specificitet (mellan 50 och 84%), vilket medför en risk att personer som inte är deprimerade klassificeras som sjuka. Här framkommer även att det finns ett starkt samband mellan BDI-II och SCID-I när det gäller att mäta svårighetsgrad av depression (69% förklarad varians).

Behörighet #

Särskilt tillstånd krävs för köp av enstaka produkter. Leg. psykolog, leg. läkare, leg. psykoterapeut. Krav på särskild utbildning: Det krävs ingen utbildning. De som har behörighet att använda instrumentet förutsätts ha utbildning i psykologi och psykometri.

Antal items #

21

Svarsalternativ #

0-3. Definitionen varierar mellan olika items. Ju högre desto mer nedstämd.

Delskalor #

Inga

Scoring (poängsättning) #

Totalpoängen räknas fram genom att man summerar skattningarna på de 21 itemen. Maxpoängen på skalan är 63.

Tidsintervall #

De senaste två veckorna.

Administrationstid #

10 minuter

Instruktion #

Detta formulär består av grupper av fyra påståenden. Var snäll och läs igenom de olika påståendena noga, och ringa sedan in siffran för det alternativ som bäst beskriver dina känslor under de senaste två veckorna, inklusive vad du känner idag. Om flera påståenden passar lika bra, ringa då in vart och ett av dessa. Läs igenom alla påståenden inom gruppen innan du bestämmer dig.

Respondentålder #

13-80 år.

Test-retest reliabilitet #

r = 0.48-0.86 (Kliniska grupper; BDI-1 enligt Beck, Steer & Garbin, 1988)

r = 0.60-0.83 (Icke-kliniska grupper; BDI-1 enligt Beck, Steer & Garbin, 1988)

r = 0.93 (Klinisk grupp; BDI-2 enligt svensk manual, 2005)

r = 0.77 (Icke-klinisk grupp; BDI-2 enligt svensk manual, 2005)

Cronbachs alfa #

α = 0.86 (Kliniska grupper; BDI-1 enligt Beck, Steer & Garbin, 1988)

α = 0.81 (Icke-kliniska grupper; enligt Beck, Steer & Garbin, 1988)

α = 0.92 (Klinisk grupp; BDI-2 enligt svensk manual, 2005)

α = 0.93 (Icke-klinisk grupp; BDI-2 enligt svensk manual, 2005)

Svenska normer #

Svensk översättning och bearbetning av ingående item. Norska normalpopulationsdata redovisas. Amerikanska data grund för tolkning.

Svenska rättigheter #

Pearson Assessment (se weblänk nedan)

Svarsformulär (10 st) 360 kronor (exklusive moms). BDI-2 Digital 10 digitala administreringar och scoringar 295 (exklusive moms).

Manual 595 kronor (exklusive moms).

Utländska normer #

Enligt manualen för BDI gäller följande cut-off värden:

BDI-1:
0-9 minimal depression
10-16 lindirg depression
17-29 måttlig depression
30-63 svår depression

BDI-2:
0-13 minimal depression
14-19 lindrig
20-28 måttlig
29-63 svår

Utländska rättigheter #

www.psychcorp.com

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: A self-rating and interviewer rating depression inventory consisting of 21 categories with 4 or 5 point scales given in the appendix was validated against combined clinical ratings of depth of depression by 4 psychiatrists. The ratings of depth of depression were made independent of diagnostic categories. Agreements between psychiatrists on diagnosis were low, but were high on depth of depression. High agreement was found between psychiatrists’ ratings and the inventory. Sensitivity of the inventory to changes in the intensity of depression over time was taken as further validation.

Referens #

Beck, A. T., & Steer, R. A. (1996). Beck Depression Inventory. Manual, Svensk version (Swedish version). Fagernes, Norway: Psykologiförlaget AB.

Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (2005). BDI-II. Beck Depression Inventory second edition. Manual, Svensk version (Swedish version). Sandviken, Sweden: Psykologiförlaget AB.

Beck, A. T., Steer, R. A., & Garbin, M. G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8, 77-100.

Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2012). Diagnostik och uppföljning av förstämningssyndrom: En systematisk litteraturöversikt: Oktober 2012. Stockholm, Sweden: Erlanders.

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2025-12-30