Behavior Rating Inventory or Executive Function

Beskrivning #

Frågeformulär för att bedöma exekutiva funktioner hos barn, unga och vuxna. Särskilt lämpligt för att bedöma exekutiva svårigheter hos barn med inlärningssvårigheter, uppmärksamhetsstörning, traumatisk hjärnskada,blyförgiftning, generella utvecklingsförseningar, depression och andra utvecklingsmässiga, neurologiska, psykiatriska och medicinska tillstånd. BRIEF och BRIEF-F har två formulär som fylls i av föräldrar respektive lärare. BRIEF-SR fylls i av barnet själv. 86 påståenden om barnets vardagliga beteende skattas. Datoriserat scoringprogram finns.

Behörighet #

Leg. psykolog och leg. läkare (Psykologiförlaget)

Logopeder, speciallärare, fysioterapeuter m.fl. (Dansk Psykologisk Forlag)

Antal items #

86 frågor

Administrationstid #

10-15 minuter

Respondentålder #

2-18 år, vuxna

Svenska rättigheter #

Psykologiförlaget www.hogrefe.se (säljer inte BRIEF-F)

Psykologiförlaget. Initialt: (amerikansk manual, 10 st svenska lärar- och 10 föräldraformulär): BRIEF: 900 kr, Brief-SR: 750 kr.

CD-rom med scoringprogram och en användarlicens: 4990 kr. Fortsatt användning: 10 st föräldra- eller lärarformulär: 220/260 kr.

Utländska rättigheter #

Dansk Psykologisk Forlag: www.dpf.dk

Dansk Psykologisk Forlag. Initialt: BRIEF: 615 DKK, BRIEF SR: 525 DKK. Brief-F: 475 DKK.

Scoringprogram: 3390DKK.

Fortsatt användning: 10 st formulär: 140/180/140 DKK.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.