Body Shape Questionnaire

Beskrivning #

BSQ mäter graden av missnöje med figuren, i synnerhet den fenomenologiska upplevelsen av att känna sig tjock. Den har visat på mycket goda psykometriska egenskaper.

Antal items #

34

Svarsalternativ #

1=aldrig, 2=sällan, 3=ibland, 4=ofta, 5=mycket ofta, 6=alltid

Delskalor #

Inga

Tidsintervall #

De senaste 4 veckorna

Administrationstid #

5-10 minuter

Instruktion #

Vi skulle vilja veta hur du har känt, vad gäller ditt utseende och din kropp under de senaste fyra veckorna. Läs varje
fråga och ringa in en, för dig, lämplig siffra till höger. Var god besvara alla frågorna.

Respondentålder #

Vuxna

Test-retest reliabilitet #

r = 0.90

Cronbachs alfa #

α = 0.97

Svenska normer #

Normal population (kvinnor mellan 18-30):
M = 74.5 (sd=29.5)

Bulimi patienter: ålder 27.2 (sd=7.8), vidd: 19-51 år.
Före behandling M = 130.8 (sd=33.2)
Efter behandling (KBT) M = 88.9 (sd=33.0)

Svenska rättigheter #

Ata Ghaderi (fri användning när källa anges vid publikation eller i klinisk verksamhet så länge den inte används för kommersiella syften). [Enligt mejl från Ata Ghaderi 2022-08-22]

Utländska normer #

Läs artikel (se nedan)

Utländska rättigheter #

Peter Cooper (fri användning när källa anges vid publikation)

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: Describes a self-report body shape questionnaire (BSQ) developed by conducting semistructured interviews with various groups of women including patients with anorexia nervosa and bulimia nervosa. The BSQ was administered to 535 women in the community as well as to 38 patients with bulimia nervosa. Results indicate that the BSQ offers a means of investigating the role of concerns about body shape in the development, maintenance, and treatment of anorexia and bulimia.

Referens #

Ghaderi, A. & Scott, B. (2004). The reliability and validity of the Swedish version of Body Shape Questionnaire. Scandinavian Journal of Psychology, 45, 319–324.

Cooper, P. J., Taylor, M. J., Cooper, Z., & Fairburn, C. G. (1987). The development and validation of the Body Shape Questionnaire. International Journal of Eating Disorders, 6, 485-494.

Dowson, J., & Henderson, L. (2001). The validity of a short version of the body shape questionnaire. Psychiatry Research, 102, 263-271.