Brief State Rumination Inventory

Beskrivning #

Skala som mäter state-ruminering (pågående ruminativt tillstånd).

Antal items #

8

Svarsalternativ #

0 –10. 0 = Instämmer inte alls, 10 = Instämmer fullständigt. I den engelskspråkiga originalversionen används ett VAS-format graderat 0 – 100.

Scoring (poängsättning) #

En totalpoäng mellan 0 och 80 beräknas genom att värdena för alla item adderas, där en högre poäng antas indikera högre grad av pågående ruminering.

Instruktion #

Besvara följande påståenden utifrån hur du känner eller tänker just nu. Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med hur mycket du instämmer eller inte instämmer i varje påstående, där 0 = instämmer inte alls, och 10 = instämmer fullständigt.

Cronbachs alfa #

α = .92 (ω = .93)

Svenska normer #

För ett svenskt stickprov bestående av psykologistudenter: M = 29.1 (SD = 20.7).

Svenska rättigheter #

Igor Marchetti har uppgett att skalan endast får användas för forskning och i kliniska sammanhang. Skalan får inte användas kommersiellt utan upphovspersonernas tillstånd (mejlkommunikation 2019-05-24).

Referens #

Cronwall, E. (2019). Psykometrisk evaluering av RRS-BR och BSRI i svensk översättning. (Psykologexamensuppsats). Stockholms universitet.

Marchetti, I., Mor, N. Chiorri, C., & Koster, E. H. (2018). The Brief State Rumination Inventory (BSRI): Validation and Psychometric Evaluation. Cognitive Therapy and Research, 42, 447-460.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Ernst Cronwall