Clinician-Administered PTSD Scale

Beskrivning #

Den kliniker-administrerade PTSD skalan för DSM-5 (CAPS-5) utgör den högsta standarden för bedömning av PTSD symptom och är troligen den mest använda diagnostiska intervjun för posttraumatiskt stressyndrom. Innan genomförandet av denna semi-strukturerade intervju administreras först Life Events Checklist-5 (LEC-5). LEC-5 fylls i av klienten och används för att kartlägga de traumatiska händelser som klienten har erfarit, bevittnat eller fått reda på under hela sin livstid. Därefter administreras LEC-5 intervjun för att bedöma klientens uppväxt (bl.a. eventuell utsatthet för vanvård m.m.) samt för att specifikt skatta de traumatiska händelser som klienten har erfarit, bevittnat eller fått reda på enligt DSM-5 kriterierna för en traumatisk händelse. Syftet är att bedöma om de traumatiska händelser som klienten har registrerat uppfyller kriterierna för en traumatisk händelse enligt DSM-5. Slutligen genomför man CAPS-5 för att bedöma huruvida en PTSD diagnos föreligger.

CAPS-5 är en strukturerad klinisk intervju som består av 30-frågor. CAPS-5 kan användas för att:
– Fastställa huruvida en aktuell PTSD diagnos föreligger genom att bedöma förekomsten av PTSD symptom den senaste månaden.
– Fastställa huruvida en livstids PTSD diagnos föreligger (d.v.s. om man har uppfyllt kriterierna för en PTSD diagnos under sin livstid).
– Bedöma PTSD symptomen den senaste veckan.

CAPS-5 täcker bedömningar av följande aspekter:
– Den traumatiska händelsen (med LEC-5 och LEC-5 intervjun).
– De 20 PTSD symptomen enligt DSM-5.
– PTSD symptomens debut.
– PTSD symptomens varaktighet.
– Graden av subjektivt obehag och psykisk påfrestning p.g.a. PTSD symptomen.
– Graden av funktionsnedsättning i socialt, yrkesmässigt och annat fungerande p.g.a. PTSD symptomen.
– Graden av symtomförbättring sedan tidigare CAPS bedömning.
– Tillförlitlighet/validitet av klientens svar (d.v.s. huruvida svaren är sanningsenliga).
– Övergripande svårighetsgrad av PTSD symptomen.
– CAPS-5 innehåller skattningar av dissociativa subtyper (depersonalisering och derealisering) som är nya i DSM-V (d.v.s. som inte fanns med i DSM-IV kriterierna för PTSD).

För varje symptom eller skattningsaspekt tillkommer standardiserade frågor och följdfrågor för att man ska kunna genomföra en så korrekt bedömning som möjligt.

Svensk validerad översättning finns. Följer DSM-5s kriterier för diagnos. Alla diagnoskriterier från A-J, inklusive närliggande symptom, gås igenom i intervjun.

DSM-5:s diagnostiska kriterier för en PTSD diagnos har ändrats på ett flertal punkter. Följande utgör de diagnostiska kriterierna för PTSD enligt DSM-5:

Kriterium A: Att man uppfyller kriterierna för en traumatisk händelse.
Kriterium B: Att man uppfyller minst ett av fem återupplevandesymptom.
Kriterium C: Att man uppfyller minst ett av två undvikandesymptom.
Kriterium D: Att man uppfyller minst tre av sju symptom på negativa förändringar i kognitioner eller sinnesstämningar.
Kriterium E: Att man uppfyller minst två av sex symptom på ökad arousal och reaktivitet.
Kriterium F: Att PTSD symptomen ska ha varat under minst en månad.
Kriterium G: Att PTSD symptomen ska orsaka ett kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning.
Kriterium H: Att inga exklusionskriterier föreligger.
Kriterium I: förekomsten av eventuella dissociativa subtyper (depersonalisering eller derealisering).
Kriterium J: Vid fördröjd debut ska en PTSD diagnos föreligga minst 6 månader efter traumat.

 

Behörighet #

CAPS ska framför allt administreras av kliniker och kliniska forskare som är tränade i klinisk diagnostik och intervjuteknik, och som har en adekvat kunskap om PTSD samt dess behandling. CAPS kan även administreras av paraprofessionella som har genomgått en adekvat träning.

http://www.ptsd.va.gov/professional/pages/assessments/caps.asp

 

Antal items #

30

 

Svarsalternativ #

  • Skattningen av PTSD symptomens svårighetsgrad baseras på en kombinationsskattning av symptomens frekvens och intensitet (dock baseras skattningen av vissa symptom på mängd eller andel av tiden som de förekommer).
  • Skattningar av enskilda symptom genomförs med en enstaka svårighetsgradsskattning i kontrast till den föregående versionen av CAPS i vilken man gjorde separata skattningar av frekvens/mängd/andel av tiden å ena sidan samt intensitet å andra sidan.
  • Instruktioner om hur poängsättningen ska gå till inkluderas i själva CAPS-5 intervjun, vilken ska läsas igenom noggrant innan man genomför intervjun.
  • Hur poängsättningen går till varierar beroende på respektive symptom.
  • En 0-4 skala används (0 = frånvarande av symptom, 1 = mild/subtröskel, 2 = måttlig/tröskel, 3= svår/markant förhöjd, 4 = extrem/funktionshindrande)

 

Delskalor #

Fyra följande delskalor: Återupplevandesymptom, undvikandebeteenden, negativa förändringar i kognitioner och sinnesstämningar, samt förändringar i arousal och reaktivitet

 

Scoring (poängsättning) #

I regel anses det att ett symptom har uppfyllt kriteriet för ett PTSD symptom om det skattas som måttligt/tröskel (2 på en 0-4 skala). Traumarelaterade symptom kan även uppfylla kriteriet för PTSD symptom om de är svåra/markanta och inträffar mer sällan (se CAPS-5 intervjun för specifika riktlinjer).

 

Diagnos #

Ja, följer DSM-5:s kriterier för PTSD. Uppdaterades 2013 i enlighet med nya diagnoskriterier.

 

Tidsintervall #

Kan användas för att skatta symptom senaste veckan, senaste månaden eller värsta månaden (dvs livstidsprevalens).

 

Administrationstid #

Hela intervjun tar 45-60 minuter att genomföra.

 

Respondentålder #

Vuxna. En engelsk version, CAPS-CA för barn och ungdomar 8-18 finns: https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/child/caps-ca.asp

 

Test-retest reliabilitet #

Från ISTSS: “Test-retest reliabilities range from .77-.96 for the three symptom clusters and from .90-.98 for the 17-item core symptom scale (Blake et.al., 1995). Using the standard 1/2 scoring rule described above, test-retest reliability (kappa) for a CAPS PTSD diagnosis was .63, with 83% agreement.” (Dessa data gäller för DSM-IV versionen av CAPS).

 

Cronbachs alfa #

Från ISTSS: “The CAPS demonstrates high internal consistency, with alphas for the three symptom clusters ranging from .85-.87, and .94 for the total score (Blake et.al., 1995).” (Dessa data gäller för DSM-IV versionen av CAPS).

 

Svenska normer #

Paunović & Öst, 2005. N=172. (Denna studie gäller för DSM-IV versionen av CAPS).

 

Svenska rättigheter #

Svensk validerad översättning finns.

Från ISTSS: “Enquiries about the Swedish version should be directed to: Nenad Paunovic, Associate professor, Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden sonepaunovic@hotmail.com

Svensk version finns på ISTSS sida för medlemmar.

 

Utländska rättigheter #

National Center for PTSD, Boston, USA.
http://www.ncptsd.va.gov

 

Abstract originalartikel #

OBS! Det viktigt att understryka att beskrivningen (i abstracted nedan) av CAPS gäller DSM-IV versionen (inte DSM-5).

Several interviews are available for assessing PTSD. These interviews vary in merit when compared on stringent psychometric and utility standards. Of all the interviews, the Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS-1) appears to satisfy these standards most uniformly. The CAPS-1 is a structured interview for assessing core and associated symptoms of PTSD. It assesses the frequency and intensity of each symptom using standard prompt questions and explicit, behaviorally-anchored rating scales. The CAPS-1 yields both continuous and dichotomous scores for current and lifetime PTSD symptoms. Intended for use by experienced clinicians, it also can be administered by appropriately trained paraprofessionals. Data from a large scale psychometric study of the CAPS-1 have provided impressive evidence of its reliability and validity as a PTSD interview.

 

Referens #

Blake, D. D., Weathers, F. W., Nagy, L. M., Kaloupek, D. G., Gusman, F. D., Charney, D. S., & Keane, T. M. (1995). The development of a clinician-administered PTSD scale. Journal of Traumatic Stress, 8, 75-90.

Paunovic, N., & Öst, L.-G. (2005). Psychometric properties of a swedish translation of the clinician-administered PTSD scale – diagnostic version. Journal of Traumatic Stress, 18, 161-164.

Weathers, F.W., Blake, D.D., Schnurr, P.P., Kaloupek, D.G., Marx, B.P., & Keane, T.M. (2013). The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (CAPS-5). Intervjun är tillgänglig hos Nationella Centret för PTSD vid www.ptsd.va.gov.

Weathers, F. W., Keane, T. M., & Davidson, J. R. (2001). Clinician-administered PTSD scale: A review of the first ten years of research. Depression and Anxiety, 13, 132-156.

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Nenad Paunovic

 

Webblänk #

http://www.ptsd.va.gov/professional/pages/assessments/caps.asp