Cardiac Anxiety Questionnaire

Beskrivning #

Varje år upplever ett stort antal personer bröstsmärtor, trots att de är fullt friska. För flertalet av dessa människor räcker det med en läkares lugnande besked att smärtan var helt ofarlig. Dock kommer några personer att fortsätta att grubbla på om läkaren eventuellt missade något vid “den alltför ytliga”undersökningen. Dessa personer kan i värsta fall hamna i en ond cirkel med ökad uppmärksamhet på sitt hjärta och undvikande av aktiviteter (t ex motion eller sex) som de är rädda ska medföra negativa konsekvenser såsom smärta eller t o m dödsfall. I förlängningen kan de personliga kostnaderna bli mycket höga. Eifert och medarbetare publicerade nyligen ett självskattningsformulär, Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ; Eifert et al., 2000), för att på ett objektivt sätt mäta graden av hjärtfokuserad ångest. CAQ består av 18 påståenden, fördelade på tre faktorer, som skattas på en femgradig skala (Aldrig / Sällan / Ibland / Ofta / Alltid). Poängen kan redovisas för respektive delskala. Men poängen kan även, eftersom den interna validiteten är hög, summeras till en totalpoäng (0-72). De tre faktorerna är: 1. rädsla och oro för hjärtsensationer (item: 10,11,13,14,15,16,17,18) 2. undvikande av aktiviteter i förebyggande syfte (item: 2,5,7,9,12) 3. hjärtfokuserad uppmärksamhet och kontrollerande av hjärtrelaterade stimuli (item: 1,3,4,6,8) CAQ är tänkt att kunna användas som screeningformulär inom den somatiska vården, för att på ett tidigt stadium kunna remitera till kognitiv beteendeterapeutisk behandling. Formuläret är även utarbetat för att användas som ett utvärderingsmått samt för att hitta viktiga kognitioner när man bedriver terapi. Fördelen med CAQ, jämfört med t ex Anxiety Sensitivity Index (Reiss, Peterson, Gursky, & McNally, 1986) och Body Sensations Questionnaire (Chambless, Caputo, Bright, & Gallagher, 1984) är att CAQ mäter hjärtfokuserad oro mer specifikt, och även inkluderar frågor om undvikande och överdrivet kontrollerande. CAQ finns i nu i en godkänd svensk översättning gjord av Carlbring och Söderberg. Formuläret får fritt användas av Beteendeterapeutiska Föreningens medlemmar (dock inte säljas).

Antal items #

18

Svarsalternativ #

0=Aldrig; 1=Sällan; 2=Ibland; 3=Ofta; 4=Alltid

Delskalor #

De tre faktorerna är: 1. rädsla och oro för hjärtsensationer (item: 10,11,13,14,15,16,17,18) 2. undvikande av aktiviteter i förebyggande syfte (item: 2,5,7,9,12) 3. hjärtfokuserad uppmärksamhet och kontrollerande av hjärtrelaterade stimuli (item: 1,3,4,6,8)

Tidsintervall #

Inte angivet; ”som bäst stämmer in på dig”

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

Fyll i formuläret genom att ringa in det svar (den siffra) som bäst stämmer in på Dig.

Respondentålder #

Okänt

Test-retest reliabilitet #

Okänt

Cronbachs alfa #

α = 0.83

Svenska normer #

Ångestpatienter utan panik: 18.8 (sd=8.9) Paniksyndrom med/utan agorafobi: 28.7 (sd=12.7)

Svenska rättigheter #

Översatt av Per Carlbring. Kan användas kostnadsfritt. Laddas ner från www.carlbring.se

Utländska normer #

Heterogen grupp med kärlkramps respektive ångestpatienter: M=30.0 (sd=12.0).

Utländska rättigheter #

geifert@aol.com

Abstract originalartikel #

Heart-focused anxiety (HFA) is the fear of cardiac-related stimuli and sensations because of their perceived negative consequences. Although HFA is common to a wide variety of persons who experience chest pain and distress, it often is unrecognized and misdiagnosed, particularly in cardiology and emergency room patients without and with heart disease. To address these concerns, this article reports on the development and preliminary psychometric evaluation of the Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) designed to measure HFA. In Study 1, 188 cardiology patients completed the CAQ. Item and factor analyses indicated a three-factor solution pertaining to heart-related fear, avoidance, and attention. Reliability analysis of the 18-item CAQ revealed good internal consistency of the total and subscale scores. In Study 2, 42 patients completed the CAQ and several other anxiety-related questionnaires to assess its convergent and divergent properties. Although preliminary validity results are promising, further psychometric study is necessary to cross-validate the CAQ, examine its test-retest reliability, and confirm the stability of the factor structure. Taken together, the CAQ appears to assess HFA, and may therefore be a useful instrument for identifying patients with elevated HFA without and with heart disease.

Referens #

Carlbring, P., Forslin, P., Ljungstrand, P., Willebrand, M., Strandlund, C., Ekselius, L., et al. (2002). Is the Internet-administered CIDI-SF Equivalent to a Clinician-administered SCID Interview? Cognitive Behaviour Therapy, 31, 183-189. Eifert, G. H., Thompson, R. N., Zvolensky, M. J., Edwards, K., Frazer, N. L., Haddad, J. W., et al. (2000). The Cardiac Anxiety Questionnaire: development and preliminary validity. Behaviour Research and Therapy, 38, 1039-1053.

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2026-08-10