Children’s Communication Checklist – Second Edition

Beskrivning #

Med hjälp av CCC-2 kan barn och ungdomar screenas för språksvårigheter som kan störa de kommunikativa färdigheterna. Checklistan avser att:

– Identifiera barn som troligtvis har sådana språksvårigheter att det föranleder en mer omfattande språklig utredning
– Identifiera pragmatiska språksvårigheter hos barn med eller utan språksvårigheter
– Identifiera barn som troligtvis har sådana kommunikationssvårigheter som kan leda till en mer omfattande utredning avseende autismspektrumstörning

Checklistan består av 70 påståenden och respondenten (förälder eller annan person som känner barnet väl) ska bedöma hur ofta det som beskrivs har observerats i barnets eller ungdomens vardag. Checklistan består av tio skalor med sju påståenden i vardera skala.

Antal items #

70

Delskalor #

Skala A Tala (Bedömer förstålighet och flyt i tal)

Skala B Syntax (Bedömer meningsbyggnad och grammatik)

Skala C Semantik (Bedömer förståelsen av ords mening, betydelse och innehåll)

Skala D Koherens (Bedömer förmågan att producera ett sammanhängande språk)

Skala E Initiativ (Måler evnen til at indlede og opretholde en samtale med andre)

Skala F Stereotypt språk (Bedömer i vilken utsträckning språket är “överinlärt”, förenklat och klichéartat)

Skala G Användning av kontext (Bedömer i vilken utsträckning språket på ett flexibelt sätt anpassas till samtalspartner och situation)

Skala H Icke-verbal kommunikation (Bedömer icke-verbala aspekter av kommunikationen)

Skala I Sociala relationer (Bedömer relationsförmåga)

Skala J Intressen (Bedömer förmågan till flexibilitet samt i vilken utsträckning barnet eller ungdomen har snäva, specifika intressen)

Administrationstid #

10–20 minuter

Svenska normer #

Den svenska versionen av CCC-2 är normerad baserat på 450 besvarade checklistor i Sverige och Danmark.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Emelie Misiak

Webblänk #