The Conners Continuous Performance Test 3rd Edition

Beskrivning #

Datoriserat, visuellt test för bedömning av uppmärksamhet och responsinhibering som en del av exekutiv kontroll. Testpersonen instrueras med en text på skärmen (kan läsas högt av testledaren). Bokstäver visas slumpvis under 250 millisekunder med olika intervall. Uppgiften är att trycka på en tangent omedelbart efter varje bokstav som visas och som inte är bokstaven X. Avsett att vara ett tillförlitligt och objektivt mått som kan bidra vidutredning av ADHD och andra neurologiska störningar. Testet mäter olika områden av uppmärksamhet, och resultatet presenteras utifrån index för områdena ouppmärksamhet (Innatentiveness), impulsivitet (Impulsivity), bibehållen uppmärksamhet (Sustained Attention) och vigilans (Vigilance). Conners’ Continuous Performance Test 3rd Edition kom år 2014 och är en uppdaterad version av Conners’ Continuous Performance Test 2nd Edition.

Testet bör inte användas som ensamt diagnostiskt instrument, utan som en del i en fördjupad utredning.

Antal items #

360 trials

Scoring (poängsättning) #

Rättning sker automatiskt i programmet, presenteras som en rapport i PDF-format. Tolkningen baseras på erhållen T-poäng och beskrivs i termer av sannolikhet för uppmärksamhetsproblem (mycket hög, hög, måttlig eller liten).

Diagnos #

ADHD

Administrationstid #

Testtiden är 14 minuter, total administrationstid 15-25 minuter.

Instruktion #

Testpersonen instrueras att trycka på mellanslagstangenten när en bokstav (utom bokstaven X) visas på skärmen.

Respondentålder #

Från 8 års ålder

Test-retest reliabilitet #

.67 över 1-5 veckor (n = 120)

Cronbachs alfa #

Saknas, split-half reliability uppmätt till .92 (p < 0.001)

Svenska rättigheter #

Utländska rättigheter #

Referens #

Conners, C. K. (2014). Conners’ Continuous Performance Test – 3rd Edition (CPT-3) manual. Toronto, ON: Multi-Health Systems.