Child Dissociation Checklist

Beskrivning #

Föräldraformulär avsett att fånga dissociativa symtom hos yngre barn. Innehåller 20 beskrivningar av beteenden av dissociativ karaktär. Förälder/motsvarande markerar på en tregradig Likertskala (Sant, Delvis eller ibland sant, Heltosant) hur väl respektive påstående beskriver barnets beteenden nu eller inom de senaste 12 månaderna. CDC är avsett att användas för screening av dissociativa symtom och forskning. Användbart i behandling som ett stöd vid bedömning och uppföljning, men inte som ensamt diagnostiskt instrument. Version 3 av CDC finns tillgänglig i svensk översättning.

Excelblad för poängberäkning finns och indikerar poängvärdena 12 och 19 som cut-off-värden (Putnam, 1997). En poängsumma på 12 eller över kan vara en indikation på att en dissociativ störning föreligger. En poängsumma på 19 och över ger anledning att misstänka dissociativ identitetsstörning. Yngre barn tenderar att få något högre poäng på CDC. Putnam påpekar att icke-dissociativa barn ibland får 1–3 poäng för högt resultat när deras föräldrar fyller i formuläret för första gången, antagligen för att frågorna får föräldrarna att uppmärksamma mindre dissociativa fenomen de inte tidigare tänkt på.

Behörighet #

Inga formella krav

Antal items #

20 frågor

Respondentålder #

5-12 år

Test-retest reliabilitet #

r = 0.69 (Putnam, Helmers & Trickett, 1993)

Cronbachs alfa #

α = 0,86 (Putnam & Peterson, 1994)

Svenska rättigheter #

Översatt med tillstånd av författaren. Copyright på den svenska översätttningen (Nilsson m.fl.) men den får användasfritt för forskning och klinisk verksamhet.

Den svenska versionen kommer att finnas för anställda inom BUP-divisionen.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.
Putnam, F. W., Helmers, K., & Trickett, P. K. (1993). Development, reliability and validity of a Child Dissociation Scale. Child Abuse & Neglect, 17, 731–742.
Putnam, F. W., & Peterson, G. (1994). Further validation of the Child Dissociation Checklist. Dissociation, 7(4), 204–211.
Putnam, F. W. (1997). Dissociation in children and adolescents: A developmental perspective. New York, NY: Guilford Press.