Children’s Depression Inventory

Beskrivning #

Skattningsformulär som mäter kognitiva, affektiva och beteendemässiga tecken på depression hos barn och ungdomar6-17 år. Självrapporterande mått på depressionssymtom hos barn och unga (7-17 år). Omarbetad skala från BeckDepression Inventory för att mäta kognitiva, affektiva och beteendemässiga tecken på depression hos barn och unga.Kan användas som självskattning men intervjuform är att föredra för en djupare information.

Behörighet #

Kandidatexamen

Antal items #

Långversion: 27 items / Kortversion: 10 items

Administrationstid #

Långversion: 10-15 minuter

Kortversion: 3-5 minuter

Respondentålder #

6-17 år

Test-retest reliabilitet #

r= 0.74 – 0.83 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Svenska normer #

Svensk översättning och svenska normer finns baserade på 471 skolbarn, a koefficient=0.86 (Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. 2010)

Utländska normer #

1266 amerikanska skolbarn från offentliga skolor utgör normpopulationen. De indelades i åldern 6-11, 12-17 år.

Utländska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessments.com

Initialt: Startkostnad (amerikansk manual och 25 svarsformulär): $135.

Fortsatt användning: 25 svarsformulär: $60.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.