Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Fourth Edition

Beskrivning #

Att kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. Bland många olika ömsesidigt beroende komponenter som är viktiga för färdigheter avseende talat (och skrivet) språk har bland annat benämningsförmåga, språkförståelse, förståelse för språkets grammatiska och syntaktiska struktur samt smidig språklig produktion identifierats. De tretton deltesten i CELF-4 mäter dessa språkliga aspekter, liksom sådana exekutiva funktioner som kan ligga bakom språksvårigheter; verbalt kortidsminne och arbetsminne.

Delskalor #

Index för Grundläggande språkliga färdigheter
Index för Receptivt språk
Index för Expressivt språk
Index för Språkligt innehåll
Index för Språklig struktur
Index för Språkligt minne
Index för Arbetsminne

Scoring (poängsättning) #

Handscoring möjligt. Scoringprogram rekommenderas, laddas ned kostnadsfritt från hemsidan (Pearson).

Administrationstid #

Cirka 1 ½ timme.

Respondentålder #

5:0–12:11 år

Svenska normer #

Den svenska versionen av CELF-4 är resultatet av ett skandinaviskt samarbetsprojekt. Totalt testades 600 barn och 496 föräldrar besvarade den tillhörande pragmatiska profilen. Dessa data bildar underlag för de skandinaviska normerna. Därutöver samlades data in i fyra kliniska grupper: Barn med språkstörning, barn med Autismspektrumstörning, barn med ADHD och barn med cochleaimplantat.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Emelie Misiak