Klaustrofobiformuläret

Beskrivning #

Klaustrofobi definieras i Nationalencyklopedin som en intensiv, irrationell rädsla för att stängas inne, vanligtvis i små rum såsom en hiss. Professor Fredrikson och medarbetare (1996) har uppskattat prevalensen av denna specifika fobi till cirka fyra procent i Sverige. De fann en signifikant könsskillnad (2.4% för män respektive 5.4% för kvinnor), men ingen åldersskillnad. Skattningsskalor för att mäta intensiteten på klaustrofobisk rädsla har
funnits länge. Ett bra exempel är Klaustrofobiskalan (Öst et al., 1982), som ger en god uppfattning om den förknippade ångesten samt det tillhörande undvikandet.

Under de senare åren har en ny hypotes växt fram och testats. Denna menar att klaustrofobi inte är en rädsla, utan två – nämligen skräcken att kvävas respektive fruktan för att stängas inne. Enligt Rachman och medarbetare (1987; 1988) överskattar även genomsnittspersonen ofta rejält mängden syre som behövs – en person kan till exempel överleva i ett lufttätt rum i flera dagar. Radomsky och medarbetare (2001) presenterade i det senaste numret av tidskriften Journal of Anxiety Disorders ett självskattningsinstrument som mäter dessa två faktorer. Instrumentet, kallat The Claustrophobia Questionnaire (CLQ), har visat sig ha goda psykometriska egenskaper (hög test-retest reliabilitet, intern överensstämmelse, god
diskriminativ validitet, samt utmärkt prediktiv validitet).

CLQ finns nu i en godkänd svensk översättning gjord av Carlbring och Söderberg. Formuläret består av 26 påståenden som ska besvaras på en femgradig skala. De 14 första frågorna rör delskalan för kvävning (”Suffocation subscale”) och de resterande 12 avhandlar rädslan att bli instängd (”Restriction subscale”). Som framgår av Tabell 1 finns normativa data för respektive delskala samt för instrumentet i sin helhet.

 

Test-retest reliabilitet #

Originalstudien och testet på engelska visade en god test-retest reliabilitet på 0,89

 

Cronbachs alfa #

Originalstudien och testet på engelska visade en total intern konsistens på 0,95

 

Svenska rättigheter #

Formuläret får fritt användas (dock inte säljas). För en egen elektronisk kopia av formuläret vänd dig till per@carlbring.se eller ladda ner från följande hemsida: www.carlbring.se

 

Utländska normer #

       [Friska Vuxna] [Klaustrofobiska psykologstudenter]
         M   (Sd)  M  (Sd)
Hela formuläret 28.9 (19.4) 51.8 (16.6)

Delskala SS
(kvävning)    9.1  (7.9) 23.8 (8.4)
          
Delskala RS
(instängdhet)  19.9  (12.8) 27.6 (9.6)

 

Abstract originalartikel #

The content and psychometric properties of the Claustrophobia Questionnaire (CLQ) are described. An earlier version of the CLQ was developed to test the hypothesis that claustrophobia is comprised of two distinct but related fears — the fear of suffocation and the fear of restriction [J. Anxiety Disord. 7 (1993) 281.]. The scale was used to assess patients undergoing the magnetic resonance imaging (MRI) procedure [J. Behav. Med. 21 (1998) 255.] and in participants with panic disorder [J. Abnorm. Psychol. 105 (1996) 146; Taylor, S., Rachman, S., & Radomsky, A. S. (1996). The prediction of panic: a comparison of suffocation false alarm and cognitive theories. Unpublished data.]. On the basis of these studies, we decided to revise and shorten the CLQ, collect normative data, and provide information on the scale’s predictive and discriminant validity as well as its internal consistency and test–retest reliability. This was done through a set of four interconnected studies that included psychometric analyses of undergraduate and community adult questionnaire responses and behavioural testing. Results indicate that the CLQ has good predictive and discriminant validity as well as good internal consistency and test–retest reliability. The CLQ appears to be a reliable and sensitive measure of claustrophobia and its component fears. We encourage the use of the CLQ in a variety of clinical and research applications. The scale is provided in this paper for public use.

 

Referens #

Radomsky, A. S., Rachman, S., Thordarson, D. S., McIsaac, H., & Teachman, B. A. (2001). The Claustrophobia Questionnaire. Journal of Anxiety Disorders, 15, 287-297.

 

Nerladdning #