Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure

Beskrivning #

CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) är en skala utvecklad i England av en grupp psykoterapeutiskt inriktade forskare och kliniker. Syftet är att mäta psykisk hälsa på ett sätt som är användbart och meningsfullt inom skiftande verksamheter inriktade på psykologiska behandlingsinsatser. Det finns en fyllig hemsida med information om det engelska originalinstrumentet (www.coreims.co.uk).

 

Behörighet #

Användande av CORE, liksom alla andra psykometriska instrument kräver grundläggande kunskaper i testadministration och tolkning av psykometriska resultat. Sådan information ligger utanför ramen för denna manual, men det finns en rikhaltig litteratur tillgänglig.

 

Antal items #

34

 

Svarsalternativ #

Svaren kodas så att ”sämre” svar ger högre poäng.

Negativt formulerade items (t ex ”Jag har känt mig förfärligt ensam och isolerad”) kodas på
följande sätt:
Aldrig = 0
Sällan = 1
Då och då = 2
Ofta = 3
Nästan hela tiden = 4

Vissa items (nr 3, 4, 7, 12, 19, 21, 31 och 32) är positivt formulerade (t ex ”Jag har känt mig nöjd
med mig själv”). De kodas omvänt, dvs
Aldrig = 4
Sällan = 3
Då och då = 2
Ofta = 1
Nästan hela tiden = 0

För var och en av dimensionerna (Välbefinnande – 4 items, Problem/symptom – 12 items, Fungerande – 12 items, Risker – 6 items) samt för de två totalvärdena (med och utan risk-items, respektive 34 och 28 items) beräknas totalsummor som sedan omvandlas till medelvärden genom att divideras med antalet items som ingår i summan.

 

Delskalor #

Instrumentet består av 34 frågor indelade i fyra huvudkategorier: Välbefinnande (fråga 4, 14, 17, 31), Problem/symptom (2, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 27, 28, 30), Fungerande (1, 3, 7, 10, 12, 19, 21, 25, 26, 29, 32, 33) samt Risker (6, 9, 16, 22, 24, 34).

 

Scoring (poängsättning) #

Utvärderingen görs i första hand genom medelvärden för samtliga items (medelvärde över alla items) och medelvärde för samtliga items utom Risk-frågorna (på grund av deras speciella karaktär). Medelvärden för de fyra huvudkategorierna V, P, F och R kan också beräknas. På senare år har alltmer något som kallas kliniska poäng använts. Den kliniska poängen är alltid medelvärdet multiplicerat med 10.

Utvärdering av ett ifyllt formulär kan ske antingen manuellt, och då finns enkla rättningsmallar som extra hjälpmedel, eller genom att data läggs in i en Excel-fil med inbyggda algoritmer för beräkning av de olika variabelvärdena. En tredje variant är att köpa den programvara som företaget CORE IMS saluför.

Rättningsmallar och den enkla Excelfilen kan fås på adress magnus.elfstrom@mdh.se. För övrig CORE-support hänvisas till denna manual och referenserna i den, samt engelsk och svensk hemsida. Liksom för den absoluta majoriteten av övriga psykometriska instrument finns ingen finansiering av support-verksamhet.

 

Tidsintervall #

Den senaste veckan.

 

Instruktion #

Detta formulär innehåller 34 påståenden om hur Du har haft det DEN SENASTE VECKAN. Läs varje påstående och tänk efter hur ofta det har varit på detta sätt under den senaste veckan. Kryssa i den ruta som stämmer bäst för Dig.

 

Test-retest reliabilitet #

Se den bifogade manualen.

 

Cronbachs alfa #

Se den bifogade manualen.

 

Svenska normer #

Se den bifogade manualen.

 

Svenska rättigheter #

Om man använder formuläret på papper är det gratis. Så här står det i en artikel: “The measure is‘copyleft’; that is, it can be reproducedon paper free of charge as long as no alterations are made(www.coreims.co.uk/copyright.pdf)” Källa: https://doi.org/10.1002/cpp.1788

Gammal text: CORE är på väg att översättas till en rad språk. En arbetsgrupp vid Psykologiska och Odontologiska institutionerna vid Göteborgs universitet tog kontakt med de engelska upphovsrättsinnehavarna, och deras representant har de senaste åren samarbetat med oss för att få fram en svensk version. Vi har nu en version som vi tror är slutgiltig.

Översättningsarbetet inleddes med att fem av medlemmarna arbetsgruppen och en professionell översättare var för sig översatte det engelska originalets 34 items. Gruppen hade även tillgång till en norsk översättning av instrumentet. De olika formuleringsalternativen diskuterades med den engelska representanten och en svensk primärversion skapades. Denna version översattes tillbaka till engelska dels av en tvåspråkig (engelskfödd) forskare och psykolog, dels av en professionell översättare. Denna procedur ledde till att smärre justeringar gjordes. Testet provades sedan för kontroll av begriplighet, med genomgående positivt resultat, på små kliniska och icke-kliniska grupper.

 

Referens #

Elfström, M.L., Evans, C., Lundgren, J., Johansson, B., Hakeberg, M. and Carlsson, S.G. (2013), Validation of the Swedish Version of the Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM). Clin. Psychol. Psychother., 20: 447-455. https://doi.org/10.1002/cpp.1788

 

Webblänk #

 

Nerladdning #