Children Revised Impact Scale

Beskrivning #

Screeningformulär avsett att mäta effekterna av krig, katastrofer och trauma på barn.

13 frågor som ska fånga symtom på posttraumatiskt stressyndrom enligt kriterierna i DSM-IV.

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

13 frågor

Svarsalternativ #

Innehåller fyra frågor om återupplevelsesymtom, fyra om undvikande och fem om överspändhet.

Barnet skattar hur ofta det upplevt respektive symtom de senaste sju dagarna på en fyragradig Likertskala (Aldrig, Sällan, Några gånger, Ofta).

Respondentålder #

8 år och äldre.

Cronbachs alfa #

a = 0.60 – 0.80 (Smith m.fl.)

Svenska rättigheter #

Children and War Foundation tillhandahåller gratis manual och formulär (även på svenska) på www.childreandwar.org.

Formuläret är fritt att använda. Children and War Foundation önskar kopia på eventuella publikationer där CRIES-13använts.

Utländska rättigheter #

Children and War Foundation tillhandahåller gratis manual och formulär (även på svenska) på www.childreandwar.org.

Formuläret är fritt att använda. Children and War Foundation önskar kopia på eventuella publikationer där CRIES-13använts.

Referens #

Smith, P., Perrin, S., Dyregov, A. and Yule,W. (2003). Principal component analysis of the Impact of Event Scale inchildren in war. Personality and Individual Differences, 34, 315–322.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.