Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

Beskrivning #

Mäter svårighetsgraden av tvångssymtom hos barn och tonåringar i åldrarna 6 – 17 år. Patienten kan själv fylla i (ev. med stöd av behandlaren) eller kan genomföras som intervju. Ger också en uppfattning om patientens förmåga att stå emot tvångssymtomen och hur mycket de påverkar funktionsnivån. Relativt omfattande men ger mycket bra information om alla aspekter av OCD.

Utgör den mest använda skattningsskalan (”the Golden Standard”) för att bedöma både tvångstankar och tvångshandlingar vad avser förekomst och svårighetsgrad. Informationen bör fås fram genom att intervjua föräldern (eller vårdnadshavaren) och barnet tillsammans och enhetlig rapportering bör om möjligt åstadkommas genom att man har samma uppgiftslämnare närvarande vid varje bedömningstillfälle.

Behörighet #

Den kan genomföras av en kliniker eller tränad intervjuare med halvstrukturerad intervjuteknik. Generellt sett baserar man bedömningen på barnets och föräldrarnas uppgifter. Den slutgiltiga bedömningen är emellertid baserad på intervjuarens kliniska omdöme.

Antal items #

19 items

Delskalor #

CY-BOCS består av 2 delskalor och resultatet redovisas som totalpoäng och/eller delskalepoäng.

1. Tvångshandlingar(item 1-5),

2. Tvångstankar (item 6-10).

Poängsättning 0-4 på varje fråga gällande tillstånd under den föregående veckan. De två sista frågorna ingår inte i totalpoängen. Alla 19 frågorna skall poängsättas, men endast frågorna 1-10 används för att fastställa den totala poängsumman. Den totala CY-BOCS-summan är poängen av avsnittet 1-10, medan delsummorna för tvångstankar och tvångshandlingar är poängen av symtom 1-5 och 6-10. Frågorna 1b och 6b används inte i poängsumman för närvarande. Fråga 17 (global svårighetsgrad) och 18 (global förbättring) är anpassade från Clinical Global Impression Scale (GuyW, 1976) och ger ett mått på allmänt funktionshinder som kan vara förknippat med tvångshandlingar och tvångstankar.

Administrationstid #

Cirka 60 minuter

Respondentålder #

6-17 år

Svenska rättigheter #

Med. Dr. Tord Ivarsson

OCD-mottagningen

Barn- och ungdomspsykiatri

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

SE-416 85 GÖTEBORG

tord.ivarsson@vgregion.se

Testet får användas kostnadsfritt för icke-kommersiella ändamål utan ändring i formulärets text.

Webblänk #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.