Delis-Kaplan Executive Function System

Beskrivning #

En uppsättning test för bedömning av exekutiva funktioner. Avser ge en uttömmande bild av eventuella svårigheter med kontroll över det egna beteendet, planering och strategival, organisering, reglering av känslor och reaktioner,arbetsminne, graden av flexibilitet och abstraktionsnivå i tänkandet med mera. Består av nio fristående deltest som väljs utgående från aktuell frågeställning. Resultatet ger underlag för bedömning av exekutiva nyckelfunktioner och vilka neurokognitiva komponenter som inverkat på resultatet, vilket underlättar uppläggningen av en rehabiliteringsplan.

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

Ca 90 minuter (alla deltest)

Respondentålder #

8-89 år

Svenska normer #

Inga svenska normer. Använts i svenska kliniska studier.

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initialt: Komplett test (amerikansk manual, svenskt manualsupplement, testmaterial 10 st protokoll och svarsformulär för alla deltest: 10920 SEK.

Datoriserat scoringprogram (inklusive registrering och teknisk support): 3085 SEK.

Fortsatt användning (per deltest):

10 st protokoll: 185-225 SEK.

10 st svarsformulär: 205-225 SEK.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.