Delis Rating of Executive Functions

Beskrivning #

Delis Rating of Executive Functions – D-REF är ett screeninginstrument för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar. D-REF kan snabbt och enkelt administreras till respondenter (barnet/ungdomen själv, förälder och lärare) för att inhämta information när det finns misstanke om beteendemässig problematik, känslomässig problematik och kognitiva svårigheter som ofta är relaterade till ADHD, autismspektrumstörning, Aspergers syndrom, traumatisk hjärnskada och andra utvecklingsmässiga, neurologiska eller psykologiska tillstånd som påverkar det vardagliga exekutiva fungerandet.

Antal items #

36

Svarsalternativ #

Sällan/Aldrig
Varje månad
Varje vecka
Varje dag

Delskalor #

-Beteendemässigt fungerande – Bedömer förmågan att reglera beteenden i relation till omgivningens krav.

-Känslomässigt fungerande – Bedömer förmågan att reglera känslor i relation till omgivningens krav.

-Kognitivt fungerande – Bedömer kognitiva förmågor som behövs för att effektivt anpassa sig till omgivningens krav.

-Index för Generellt exekutivt fungerande.

-Index för Uppmärksamhet/Arbetsminne – Bedömer symtom på ouppmärksamhet, nedsatt förmåga att genomföra flera uppgifter samtidigt, glömska samt bristande arbetsminne och organiseringsförmåga.

-Index för Aktivitetsnivå/Impulskontroll – Bedömer symtom på hyperaktivitet, impulsivitet och bristande självkontroll.

-Index för Anpassning/Hantera ilska – Bedömer symtom på humörsvängningar, känslighet för kritik, frustrationstolerans och benägenhet att bryta mot förhållningsregler.

-Index för Abstrakt tänkande/Problemlösning – Bedömer symtom på konkret tänkande, kognitiv rigiditet samt svårigheter att fatta beslut och bristande problemlösningsfärdigheter.

Scoring (poängsättning) #

Online scoringsprogram via Pearson Sweden AB.

Tidsintervall #

6 månader

Administrationstid #

10–15 minuter

Svenska normer #

D-REF har skandinaviska normer. Självskattningen besvarades av totalt 129 barn och ungdomar i åldern 11:0–16:11 år, föräldraskattningen besvarades av totalt 325 föräldrar till barn och ungdomar i åldern 6:0–16:11 år, och lärarskattningen besvarades av 343 lärare till elever i åldern 6:0–16:11 år.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Emelie Misiak

Webblänk #