Development and Well-Being Assessment

Beskrivning #

DAWBA består av en serie intervjuer, frågeformulär och skattningstekniker som ska kunna generera DSM-IV och ICD-10 diagnoser i åldrarna 5-17 år.

Administrationstid #

Från cirka 30 minuter (ungdomsintervju) till cirka 50 minuter (föräldraintervju).

Respondentålder #

5-17 år

Test-retest reliabilitet #

I en studie (Goodman m.fl., 2000) fann man att i en klinisk grupp var det stor överensstämmelse mellan DAWBA-diagnoser och kliniska diagnoser satta av oberoende bedömare. Även i en studie från Bangladesh (Mullich & Goodman, 2005) fann man en god överensstämmelse mellan resultat på DAWBA och oberoende satta kliniska diagnoser. I ytterligare en studie (Moya m.fl., 2005) granskades ätstörningsavsnittet i DAWBA. Reliabiliteten testades genom upprepad mätning med 2-3 veckors mellanrum. Det var 95 procents överensstämmelse mellandiagnoserna. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Utländska rättigheter #

Youthinmind www.dawba.com

Kostnadsfritt. Får ej ändras.

Referens #

Goodman, R., Ford, T., Richards, H., Gatward, R. & Meltzer, H. (2000). The Development and Well Being Assessment:Description and Initial Validation of an Integrated Assessment of Child and Adolescent Psychopathology, Journal ofChild Psychology and Psychiatry. 41(5): 645-655

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.