The Dissociation Questionnaire

Beskrivning #

Screening av dissociativa fenomen hos ungdomar och vuxna. Självskattningsformulär med 63 påståenden om upplevelser av dissociativ karaktär. Patienten markerar på en femgradig Likertskala hur väl respektive påstående stämmer in på honom/henne (Inte alls, Lite, Moderat, Ganska mycket, Extremt mycket) som scoras med 1-5 poäng. Svenska versionen av formuläret kallas DIS-Q Sweden.

Behörighet #

Inga formella krav. Bör användas av psykiatriskt skolade personer.

Antal items #

63 frågor

Svarsalternativ #

Femgradig Likertskala. Patienten markerar hur väl respektive påstående stämmer in på honom/henne (Inte alls, Lite, Moderat, Ganska mycket, Extremt mycket) vilket sedan scoras med 1-5 poäng.

Delskalor #

Innehåller fyra delskalor som avser mäta olika delaspekter av dissociativa störningar:

Identitetsförvirring och fragmentering, Tappa kontrollen, Amnesi och Absorption.

DIS-Q:s totalpoäng är summan av alla poäng dividerat med antalet frågor.

Respondentålder #

13-år och äldre

Test-retest reliabilitet #

r = 0.79 (Nilsson m.fl. 2006)

Cronbachs alfa #

a = 0.97 (Nilsson m.fl. 2006)

Svenska normer #

Svensk validering i Nilsson m.fl. (2006).

2,5 föreslås som cut-off-värde vid screening av svenska ungdomar, 13 år och äldre (Nilsson m.fl., 2006).

Svenska rättigheter #

Översatt till svenska med tillstånd av författarna och fritt att använda. Den svenska versionen kommer att finnas för anställda inom BUP-divisionen.

Utländska rättigheter #

Copyright Vanderlinden m.fl.. Inte förlagsutgivet.

Referens #

Nilsson, D. & Svedin, C G. (2006). Evaluation of the Swedish version of dissociation questionnaire (Dis-Q), Dis-QSweden,among adolescents. Journal of Trauma & Dissociation. 7(3), 65-89.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.