Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna

Beskrivning #

Enligt DSM-IV krävs symptom på ADHD såväl i barndomen som i vuxen ålder för att diagnosen ADHD hos vuxna skall kunna fastställas.Huvudkraven för diagnos är att ADHD-symptomen debuterat under barndomen och att de typiska symptomen har fortsatt att finnas med hela livet fram till tidpunkten för den aktuella bedömningen. Symptomen skall dessutom vara förenade med signifikanta kliniska eller psykosociala funktionshinder som påverkar individen inom två eller flera viktiga områden i livet.

Eftersom ADHD hos vuxna är en livslång funktionsstörning med debut i barndomen är det nödvändigt att, bland annat, med en retrospektiv intervju avseende beteende, utvärdera symptom, förlopp och vilken grad av funktionsnedsättning detta lett fram till under barndomen. Informationen bör inte enbart inhämtas ifrån patienten, utan om möjligt även ifrån närstående som känt vederbörande som barn (vanligen förälder eller andra närstående).

Delskalor #

DIVA består av 3 delar, som var och en täcker både barndom och vuxen ålder:(1) Kriterierna för ouppmärksamhet (A1)(2) Kriterierna för hyperaktivitet-impulsivitet (A2)(3) Debutålder och funktionsnedsättning orsakad av ADHD-symptomen

Svenska rättigheter #

Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) är publicerad av DIVA Foundation, Haag, Nederländerna.Den ursprungliga svenska översättningen och återöversättningarna gjordes av Comactiva Translations AB med ekonomiskt stöd från Janssen. Texten har reviderats och bearbetats genom ideellt arbete av Ylva Ginsberg, överläkare vid Psykiatri Sydväst, Stockholms Läns Sjukvårdsområde och Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Stockholm, dr. J.J. Sandra Kooij, DIVA Foundation, Haag, Nederländerna, och Dan Edvinsson, överläkare vid Neuropsykiatriska enheten för vuxna, Akademiska sjukhuset, och Institutionen för Neurovetenskap/Psykiatri, Uppsala Universitet, Uppsala.

Webblänk #