Experiences in Close Relationships Scale

Beskrivning #

Experiences in Close Relationships Scale (ECR) är ett mått på anknytning.

Antal items #

36

Delskalor #

ECR är ett formulär med en 7-gradig Likert-skala som mäter två dimensioner inom anknytning (avoidence och anxiety).

Det går attt resonera kring vuxnas-romantiska anknytning på olika sätt; som tre mönster: säker, osäker-ambivalent och osäker-undvikande som en dimension: säker och osäker som två ankare som 4 kategorier: säker, osäker-ambivalent och osäker-undvikande och fearful.

Scoring (poängsättning) #

Ojämna items: Avoidance.
Jämna items: Anxiety.
Reverserade: 3, 15, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35.

Tidsintervall #

Man är intresserad av hur respondenten generellt upplever förhållanden, inte bara vad som händer i ett nuvarande förhållande.

Administrationstid #

5-10 minuter.

Instruktion #

Följande påståenden handlar om sociala beteenden och hur Du upplever kärleksrelationer. Vi är intresserade av hur du generellt upplever förhållanden, inte bara vad som händer i ett nuvarande förhållande. Svara på varje fråga genom att ange i vad mån Du instämmer eller inte instämmer med påståendet. Ringa in den siffra som stämmer för Dig i anslutning till varje påstående genom att använda följande skala: 1=Instämmer inte alls, 4=Neutral/Blandad, 7=Instämmer helt.

Respondentålder #

Tillräckligt gammal för att det ska vara relevant att fråga om kärlekspartners.

Referens #

Brennon, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-reported measurement of adult attachment: An intergrative overview. In J. A. Simpson & S. Rholes, W (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46-76). New York: Guilford Press.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Anna Blomkvist