Eating Disorder Inventory, 2nd ed

Beskrivning #

Självskattningsinstrument för bedömning av svårighetsgrad gällande ätstörningar. Instrumentet kan hjälpa till att skilja mellan normal viktmedvetenhet och emotionella störningar/patologiska tvångstankar gällande vikten.

Behörighet #

Leg. psykolog, leg. läkare

Delskalor #

EDI-2 innehåller 8 skalor:

viktfobi,

bulimi,

missnöje med kroppen,

låg självkänsla,

perfektionism,

interpersonell misstro,

störd interoceptiv medvetenhet och

rädsla för vuxenlivet.

3 preliminära skalor finns också:

asketism,

störd impulsreglering och

social osäkerhet.

Administrationstid #

Cirka 20 minuter

Respondentålder #

11 år – vuxen

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial användning: Svensk manual (1994): 180 kr.

Fortsatt användning:

Frågehäfte per st 55 kr

svarsblankett 10 st: 170 kr

Profilblankett 10 st: 110 kr

Bakgrundsdata 10 st: 110 kr

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.