Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism

Beskrivning #

Strukturerat beslutsstöd för att vägleda vid skattning av risk för återfall i sexualbrott för ungdomar som tidigare begått sexuella övergrepp. Efter datainsamling skattas 25 riskfaktorer, både statiska (historiska) och dynamiska (påverkbara), som forskning har visat är relaterade till förhöjd risk i återfall för unga som begått sexuella övergrepp.

Behörighet #

Inga formella krav. Bör endast användas av personal som är teoretiskt och praktiskt väl utbildade och erfarna irisk/behovsbedömningar och behandlingsarbete. Utbildning i instrumentet rekommenderas.

Antal items #

Skattning av 25 riskfaktorer. Förutsätter noggrann datainsamling från olika källor avseende flera funktionsområden med flera olika datainsamlingsmetoder.

Respondentålder #

Ungdomar 12-18 år som begått sexuella övergrepp.

Svenska rättigheter #

Copyright innehas av SAFE-T Program, Thistletown Regional Centre.

Svenska versionen erhålls genom översättarna, som också är de som ger utbildning i instrumentet i Sverige:

niklas.langstrom@ki.se och per.blomkvist@stat-inst.se

Utländska rättigheter #

Copyright innehas av SAFE-T Program, Thistletown Regional Centre.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.