Experience of Service Questionnaire

Beskrivning #

Avser mäta tillfredställelse med CAMHS (Child and Adolescent Mental Health Services). Används av CORC (CAMHS Outcome Research Consortium) som ett av grundinstrumenten i det paket av resultatutvärderingar som de erbjuder de barn- och ungdomsverksamheter som är medlemmar. Formulär med 15 frågor: 12 påståenden om bemötande, förtroendet för behandlarna, information, miljö och allmäntillfredställelse med den hjälp man fått, som besvaras med stämmer helt/delvis/inte alls/vet ej. 3 frågor med utrymme för öppna svar om vad som var bäst med hjälpen, något som man inte tyckte om eller som behöver förbättras, samt något mer man vill framföra om vården.

Antal items #

15 frågor

Svarsalternativ #

stämmer helt/delvis/inte alls/vet ej

Respondentålder #

0-18

Svenska normer #

Anpassad till svenska av Jan-Olov Larsson, Mia Danielson och Hans Smedje 2009. Används på försök avUtvärderingsenheten, BUP i Stockholm. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska rättigheter #

Originalversion kan laddas ned från www.corc.uk.net.

Fritt att använda,

Utländska rättigheter #

Originalversion kan laddas ned från www.corc.uk.net.

Fritt att använda.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.