Family Accommodation Scale for obsessive-compulsive disorder

Beskrivning #

Semistrukturerad intervju för bedömning av familjeanpassning till patientens tvångssymtom. Behandlarskattning av i hur hög grad familjemedlemmar anpassat sig eller ej till barnets tvångssymtom den senaste månaden.

Behörighet #

Inga formella behörighetskrav

Antal items #

13 frågor

Svarsalternativ #

Behandlaren intervjuar om 13 olika anpassningar till tvångssymtom och skattar mängden tid/energi som ägnats åt anpassning till barnets tvång, på en fyragradig Likertskala. Frågorna fångar olika dimensioner av familjeanpassning, som till exempeltill handahållande av objekt som barnet tvångsmässigt vill ha, sänkta förväntningar, undvikande m.m. Resultatet redovisas i en totalpoäng. Maxpoäng 13 x 4 = 52.

Cronbachs alfa #

a = 0.82 (Calvocoressi m.fl.)

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering. Bearbetad svensk översättning (med 12 items) har använts i några mindre studier (Ekenberg m.fl.).

Svenska rättigheter #

Inte förlagslagd. Uppgift om svensk version saknas.

Utländska rättigheter #

Inte förlagslagd.

Referens #

Calvocoressi, L., Mazure, C. M., Kasl, S. V., Skolnick, J., Fisk, D., Vegso, S. J., van Noppen B. L., & Price, L. H. (1999).Family accomodation of obsessive-compulsive symptoms: instrument development and assessment of family behaviorThe Journal of Nervous and Mental Disease, 187(19, 636-642.

Ekenberg, J. & Petersson, Y. (2009). Kognitiv beteendeterapi med familjestöd för barn och ungdomar medtvångssyndrom – En behandlingsstudie. Psykologexamensuppsats. Lunds universitet: Institutionen för psykologi.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.