Familjeklimat / Family Climate Scale

Beskrivning #

Familjediagnostiskt självskattningsformulär som består av 85 adjektiv som beskriver upplevelser av samspel och stämning i en familj. De 15 eller fler som bäst beskriver familjen ska markeras. De markerade adjektiven tolkas och analyseras. Adjektiven är uppdelade i fyra kategorier: Närhet, Distans, Spontanitet och Kaos.

Behörighet #

Inga formella behörighetskrav

Antal items #

85 adjektiv varav minst 15 ska markeras.

Respondentålder #

11 år och äldre, även vuxna.

Cronbachs alfa #

a = 0.71 – 0.98 (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.