Frågor om familjemedlemmar / Questions About Family Members

Beskrivning #

Frågeformulär för att undersöka dyad-relationen mellan en kvinna och en man, särskilt avseende så kallad ”expressed emotion”.

Antal items #

30 frågor

Svarsalternativ #

30 frågor besvaras på en 5-gradig Likertskala från nästan aldrig till nästan alltid. Svaren poängsätts i fyradelskalor: Upplevd kritik, Upplevd emotionell överinvolvering, Kritiska kommentarer samt (egen) Emotionell överinvolvering.

Delskalor #

4 delskalor:

Upplevd kritik,

Upplevd emotionell överinvolvering,

Kritiska kommentarer

(egen) Emotionell överinvolvering.

Respondentålder #

Vuxna par (föräldrar).

Cronbachs alfa #

a = 0.68 – 0.84 (Lundblad m.fl. 2005)

Svenska normer #

Uppgift om normer saknas. Svenskt instrument, utarbetat av Hanson m.fl. (1997).

Svenska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Instrumentet beskrivs i Hanson m.fl. (1997).

Utländska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Instrumentet beskrivs i Hanson m.fl. (1997).

Referens #

Hansson, K., & Jarbin, H. (1997). A new self-rating questionnaire in Swedish for measuring expressed emotion. NordicJournal of Psychiatry, 51(4), 287-297.

Lundblad, A.M., Hansson, K. (2005). Relational problems and psychiatric symptoms in couple therapy. InternationalJournal of Social Welfare, 14, 256-264.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.