Fear Questionnarie

Beskrivning #

FQ är en väl använd och väl validerad 24 frågors sjävskattningsinstrument med syfte att mäta allvaret och bevaka förändring hos en patient med fobi. Huvudskalan ( även kallad the Total Phobia Scale) består av 15 frågor (frågor 2-16) och innehåller tre stycken 5-frågors subskalor: agorafobi, blod/skada och socialt. Vidare ingår det i FQ en Global phobic distress index. En 5-frågors Ångest/depression skala och ett main target phobia skala. Respondenterna bedömer på en niogradig likert-liknande skala allvaret i hur de undviker 15 specifika situationer, deras huvudfobi, och andra situationer. Vidare bedömer respondenterna hur problematiska symptomen på ångest/depression är. Sist bedömer dem hur störande deras fobier är.

Antal items #

24

Scoring (poängsättning) #

Totala fobin (FQ-TOT) poängen erhålls genom att summera svaren på frågorna 2-16. Poängen varierar från 0-120. Subskalornas poäng erhålls genom att summera passande frågor: Agorafobi (FQ-AG), 5, 6, 8, 12, 15; Blod/skada (FQ-BI), 2, 4, 10, 13, 16; socialt (FQ-SP), 3, 7, 9, 11, 14. Ångest/Depression resultat erhålls genom summera de fem frågorna som skalan omfattar.

Administrationstid #

mindre än tio minuter

Test-retest reliabilitet #

Rs 0.71-0.83 (klinisk sample)
αs 0.44-73 (icke klinisk sample), α 0.71-0.86 (annan icke klinisk sample)
rs 0.82-0.96 (en vecka), rs 0.84-0.90 (3-16 veckor).

Utländska normer #

Patienter med fobi får 47(SD = 19.3) för totala fobi skalan, 17 (SD = 10.0) för Agorafobi, 15 (SD = 10.7) för blod/skada, 15 (SD = 9.4) för socialt, 22 (SD = 9.1) för ångest/depression och, 5.5 (SD = 2.7) för globala fobi. Individer med diagnos PDA rapporterade ett medelvärde på 15.0 (SD = 9.4) på Agorafobi subskalan, och ett antal individer med diagnosen social fobi rapporterade medelvärdet 22.5 (SD = 8.8) på social subskalan (Cox, Swinson, & Shaw).