Griffith Empathy Measure, Parent rating

Beskrivning #

GEM är avsett att mäta förmågan till empati hos barn och ungdomar. Instrumentet är utvecklat i Australien med utgångspunkt i Bryant’s Empathy Index. Avser mäta affektiva och kognitiva komponenter av empati.

Antal items #

23 frågor

Svarsalternativ #

GEM-PR är ett föräldraformulär som innehåller 23 påståenden om barnet som föräldrarna skattar på en skala från håller inte alls med till håller med helt och hållet (poängsätts från -4 till +4).

GEM-SR är ett självskattningsformulär för barn och ungdomar och GEM-VO är en version som bygger påvideoskattning av ansiktsuttryck (de finns inte översatta till svenska).

Respondentålder #

5-12 år

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ingen svensk validering, men GEM-PR finns översatt i Ekstrand (2008).

Svenska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Testet är publicerat i avhandlingen (Hunter 2004).

Utländska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Testet är publicerat i avhandlingen (Hunter 2004).

Referens #

Ekstrand, C. (2008). Kan barns empati relateras till hur de bedömer ansiktsuttryck? Stockholms universitet.(Psykologexamensuppsats).

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.