Griffiths

Beskrivning #

Utvecklingsbedömning för barn 0-8:0 år. Skala I är avsedd för åldrarna 0–2:0 år. Den består av fem delskalor: Motorik (A-skalan), personligt och socialtbeteende (B-skalan), hörsel och tal (C-skalan), samordning av öga och hand (D-skalan) samt performance (E-skalan). Skala II är avsedd för åldrarna 2:0–8:0 år och har sex delskalor. För fem av dessa gäller samma utvecklingsaspekter som finns med i skala I. Den sjätte delskalan gäller praktiskt resonerande (F-skalan).

Delskalor #

Skala I: 5 delskalor:

Motorik (A-skalan)

personligt och socialtbeteende (B-skalan)

hörsel och tal (C-skalan)

samordning av öga och hand (D-skalan)

performance (E-skalan).

Skala II: 6 delskalor:

skala A-E (samma utvecklingsaspekter som i Skala I)

praktiskt resonerande (F-skalan).

Administrationstid #

50-60 minuter

Cronbachs alfa #

Överskrider Cronbachs a 0.70 för alla delskalor utom E, enligt Hogrefe. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska normer #

Normtabeller finns i: Nordberg, L. (1997), Griffithsdata. Psykologiförlaget, som ingår vid köp av Skala I och II komplett.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initial kostnad:

Skala I komplett inklusive 10 st svarsformulär: 4000 kr,

Skala II komplett inklusive 10 svarsformulär:6000 kr.

Fortsatt kostnad:

Svarsformulär till Skala I och II: 10 st kostar 300 kr.

Materialet för skala I och skala II säljs i varsin väska. Observera att flera av föremålen i väskan till skala I skallanvändas vid testning med skala II. Dessa för skalorna gemensamma föremål kan köpas separat.

Referens #

Nordberg, L., Rydelius, P-A. & Zetterström, R. (2008). Psychomotor and Mental Development from Birth to Age of FourYears; Sex Differences and Their Relation to Home Environment Children in a New Stockholm Suburb Results från aLongitudinal Prospective Study Starting at the Beginning of Pregnancy. Acta Paediatrica, 80(378), 1-25.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.