Happés Berättelser

Beskrivning #

Riktat test för symtom inom autismspektrum. Testet bygger på teorin om central koherens. Den innebär att man i normalfallet försöker att samla ihop en mängd information från omvärlden till en koherent (sammanhängande) meningsfull helhet. För att lösa uppgifterna på ett korrekt sätt krävs en förmåga till mentalisering.

Antal items #

6 bilder. 26 korta berättelser.

Respondentålder #

Barn där misstanke om problem inom autismspektrumet finns.

Svenska rättigheter #

Copyright: F. Happé.

Berättelserna är gratis för kliniskt bruk, men får inte ändras

Utländska rättigheter #

Copyright: F. Happé.

Berättelserna är gratis för kliniskt bruk, men får inte ändras

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.