Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) and Clinical Anxeity Scale (CAS)

Beskrivning #

HARS används för att mäta generell ångest symtomatologi. HARS är väl använd klinisk- administrerad skala. Den innehåller, i den mest använda versionen (Hamilton, 1969) 14 frågor. De mest är gjord för att för att mäta ångest symtomatologi bland redan diagnoserade individer. Används ofta som utfalls variabel i psykosociala och drog behandlings försök.

CAS, den reviderade versionen innehåller sex frågor (psykiskspänning, oförmåga att slappna av, spritta, oro, fattningsförmåga, rastlöshet ) och en sjunde fråga som mäter panikattacker kan läggas till, men är inte inräknad i total poängen.

Antal items #

14

Svarsalternativ #

0 = icke närvarande till 4 = mycket allvarlig/gör en införmågen.

Delskalor #

2

Scoring (poängsättning) #

I HARS, total poängen erhålls genom att summera svaren på alla 14 frågor.

CAS resultat får man fram genom att summera svaren av de sex frågorna.

Administrationstid #

15 – 30 minuter

Test-retest reliabilitet #

r=0.96 (en vecka) i studie med αs 0.92

Cronbachs alfa #

αs från 0.77-0.81 (en studie), αs 0.92 (annan studie)

(α = 0.92)

Utländska normer #

CAS poäng: får man ett resultat 0-4 återhämtad, 5-10 mild, 11-16 måttlig och 17-24 allvarlig.

Medelvärde för HARS: 2.40 (SD = 2.47) för ett normal sample, 20.31 (SD = 6.03) för individer diagnostiserade med humörsvängningar, och 18.95 (SD = 8.43) för individer diagnostiserade med ångestproblematik.